คณะครุศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา: 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารและพัฒนาการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • กศ.ด. (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการบริหารการศึกษา
 • ด้านการวิจัยทางการศึกษา

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ดร. ไพฑูรย์ พวงยอด

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารและพัฒนาการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • กศ.ด. (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการบริหารการศึกษา
 • PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ชาญวิทย์ หาญรินทร์

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารและพัฒนาการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • กศ.ด. (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการบริหารการศึกษา
 • ด้านการวิจัยทางการศึกษา

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา ประสานตรี

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารและพัฒนาการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการบริหารการศึกษา
 • ด้านการวิจัยทางการศึกษา

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

รองศาสตราจารย์ ดร. นิราศ จันทรจิตร

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: หลักสูตรและการสอน

ประวัติการศึกษา

 • ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านหลักสูตรและการสอน
 • ด้านการวิจัยทางการศึกษา

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิจิตรา ธงพานิช

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: หลักสูตรและการสอน

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านหลักสูตรและการสอน
 • ด้านหลักสูตรและการนิเทศ

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

อาจารย์ ดร. สฤษดิ์ ศรีขาว

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: หลักสูตรและการสอน

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Curriculum and Instrucation) University of Missouri,USA

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านหลักสูตรและการสอน
 • ด้านภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ พลสนะ

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: นวัตกรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการประถมศึกษา

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. รชฏ สุวรรณกูฏ

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: นวัตกรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการประถมศึกษา
 • ด้านบริหารการศึกษา

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาฏยาพร บุญเรือง

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: นวัตกรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการวิจัยทางการศึกษา

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com