profiles

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห์

หลักสูตร: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ประวัติการศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  • ด้านพัฒนาสังคม

email: info@flas.npu.ac.th

เบอร์โทร: 042-587100

ผลงานทางวิชาการ

    

อภิกนิษฐา  นาเลาห์. (๒๕๖๑). การเข้าถึงสวัสดิการของแรงงานคนลาวอพยพที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๑๒(1)ฉบับพิเศษ, ๔๔๑ – ๔๔๙.

 

ธัญลักษณ์ ชาลุน, อภิกนิษฐา  นาเลาห์, เขมิกา  ทองเรือง. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. 6(2) ฉบับพิเศษ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

 

อาคม ทีสุกะ, อภิกนิษฐา  นาเลาห์, เขมิกา  ทองเรือง.  (2561). ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทริ์น. 15(2) กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

 

อนิรุจ อินทร์เกษา, วรวุฒิ  อินทนนท์, อภิกนิษฐา นาเลาห์. (2561). แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครพนม. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. 6(2) ฉบับพิเศษ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

 

อภิกนิษฐา นาเลาห์.  (๒๕๖๐).  การวางแผนเพื่อการบริหารโครงการในองค์การ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ๖(๒) ฉบับพิเศษ.  ๖๗๙ – ๖๙๐.

 

อภิกนิษฐา นาเลาห์.  (๒๕๖๐).  รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดนครพนม.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ๖(๒) ฉบับพิเศษ.  ๖๗๙ –  ๖๙๐.

 

พัชรวดี เพ็งสระเกตุ, อภิกนิษฐา นาเลาห์, นิภาพร ชนะมาร. (2563). ความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกรณีศึกษา บ้านหนองปลาดุก ตําบลบ้านผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอย่างยั่งยืน”. (หน้า 123-131). จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

 

อภิกนิษฐา นาเลาห์, พัชรวดี เพ็งสระเกตุ, นิภาพร ชนะมาร. (2563). ปัญหาความยากจนของเกษตรกรที่มีรายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน ในพื้นที่ตําบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอย่างยั่งยืน”. (หน้า 142-149). จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

 

 

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com