profiles

อาจารย์ดร. เขมิกา ทองเรือง

หลักสูตร: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ประวัติการศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  • ด้านนโยบายสาธารณะ

email: khemika-25@hotmail.com

เบอร์โทร: 0817855916

ผลงานตีพิมพ์

– เขมิกา ทองเรือง, สำราญ วิเศษ, กชกร เดชะคำภู (2562) ภาวะผู้นำผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาลำตบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม วารสารเสลภูมิวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2562

– สำราญ วิเศษ, กชกร เดชะคำภู, เขมิกา ทองเรือง (2562) การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วารสารเสลภูมิวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2562

– ธัญลักษณ์ ชาลุน, เขมิกา ทองเรือง, อภิกนิษฐา นาเลาห์ (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

– อาคม ทีสุกะ, เขมิกา ทองเรือง, อภิกนิษฐา นาเลาห์ (2561).ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทริ์น ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

– ปฎิญญา ทีสุกะ, เขมิกา ทองเรือง.; วรวุฒิ อินทนนท์ (2561). ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทริ์น ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

– สอิทธิพงษ์ ทองไมล์, เขมิกา ทองเรือง (2561).การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

– เขมิกา ทองเรือง., สำราญ วิเศษ, พัฒนพงศ์ ติระ (2561).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาวิชารํฐประศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม , วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

– สำราญ วิเศษ , เขมิกา ทองเรือง., , พัฒนพงศ์ ติระ (2561).การมีส่วนร่วมทางการเมืองทางการเมืองของนักศึกษาสาวิชารํฐประศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

– เขมิกา ทองเรือง. (2560).บทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน.วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560

– เขมิกา ทองเรือง. (2560).ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารสำนักงานสมัยใหม่. วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560

– เขมิกา ทองเรือง. (2560).การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. วารสารรัชต์ภาคย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 23 ปี สถาบันรัชต์ภาคย์ เดือน พฤษภาคม –สิงหาคม 2560

– วุฒิพงษ์ บุษราคัม, เขมิกา ทองเรือง. (2560).ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการแหล่งอาหารในพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ.วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 16 (38), เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

– ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์, ดร.เขมิกา ทองเรือง, ดร.วรวุฒิ อินทนนท์, ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์, ดร. ธีรัตม์ พิริยะพลิน, สำราญ วิเศษ, (2559) แนวคิดและมุมมองทางการเมือง : กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาศาตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 16 (38), เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

– เขมิกา ทองเรือง. (2559).การเตรียมความพร้อมชุมชนเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม.วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 15(34), 30 – 38 เดือน มกราคม – เมษายน 2559

– เขมิกา ทองเรือง. (2558). การพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้.วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14(33), 238 – 250

– เขมิกา ทองเรือง. (2561). “การพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ (เมษายน – มิถุนายน 2561) หน้า 419 – 433

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com