profiles

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. รชฏ สุวรรณกูฏ

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: นวัตกรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านการประถมศึกษา
  • ด้านบริหารการศึกษา

email: edu@npu.ac.th

เบอร์โทร: 042-587181

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ย้อนหลัง ๕ ปี

วัฒนา ผึ้งศรี และรชฏ สุวรรณกูฏ. (๒๕๖๑). คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม. เอกสารรายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. นครพนม : คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม, หน้า ๙๙-๑๐๔.

 

กร นวลจันทร์ และรชฏ สุวรรณกูฏ. (๒๕๖๑). การดําเนินการสุขาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑. เอกสารรายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. นครพนม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, หน้า ๑๐๕-๑๑๓.

 

วิทยากร สาโสม และรชฏ สุวรรณกูฏ. (๒๕๖๑). การดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑. เอกสารรายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. นครพนม  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม, หน้า ๑๒๗-๑๓๗.

 

ศิวเรศ น้อยเภา และรชฏ สุวรรณกูฏ. (๒๕๖๑). การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒. เอกสารรายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. นครพนม  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม, หน้า ๑๙๐-๑๙๕.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com