profiles

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา ประสานตรี

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารและพัฒนาการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านการบริหารการศึกษา
  • ด้านการวิจัยทางการศึกษา

Email: edu@npu.ac.th

เบอร์โทร: 042-587181


รายละเอียดผลงานทางวิชาการ

 ๑. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ     

สัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์, ทัศนา ประสานตรี และศุภกร ศรเพชร. (๒๕๖๑). “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร.”วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๗,หน้า ๖๗-๗๕.

 

ทัศนา ประสานตรี. (๒๕๖๐). “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ๘ ขั้น เรื่องลักษณะของครูที่ดีของนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์”. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ; ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓.       กันยายน-ธันวาคม, หน้า ๙๔-๑๐๒.

 

๒  ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ย้อนหลัง ๕ ปี

 

อัจฉรา พงษ์ถาวร และทัศนา ประสานตรี. (๒๕๕๙). พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ในจังหวัดนครพนม. เอกสารรายงานการ      ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙. วันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,หน้า ๑๓๐-๑๓๙.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com