profiles

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ชาญวิทย์ หาญรินทร์

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารและพัฒนาการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • กศ.ด. (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านการบริหารการศึกษา
  • ด้านการวิจัยทางการศึกษา

email: edu@npu.ac.th

เบอร์โทร: 042-587181

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ

๑. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ศราวุธ แวงธิสาร, ไพฑูรย์ พวงยอด และชาญวิทย์ หาญรินทร์.(๒๕๖๓). “การพัฒนาแนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครพนม เขต ๒”. วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา ; ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓, หน้า ๗๖-๘๕.

 

๒.  ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ย้อนหลัง ๕ ปี

จินตหรา  วงศ์อุดดี ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และศุภกร  ศรเพชร. (๒๕๕๙).  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับสมรรถนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ จังหวัดนครพนม. เอกสารรายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิต        เอเซีย, หน้า ๔๙๐ – ๔๙๙.

 

สุพัชชา  สาขามุละ และชาญวิทย์ หาญรินทร์. (๒๕๕๙). การใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม.เอกสารรายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, หน้า ๕๘๔ –           ๕๙๘.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com