profiles

ดร. ไพฑูรย์ พวงยอด

หลักสูตร: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารและพัฒนาการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • กศ.ด. (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านการบริหารการศึกษา
  • PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Email: edu@npu.ac.th

เบอร์โทร: 042-587181

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ

๑. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ศราวุธ แวงธิสาร, ไพฑูรย์ พวงยอด และชาญวิทย์ หาญรินทร์.(๒๕๖๓). “การพัฒนาแนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครพนม เขต ๒”. วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา ; ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓, หน้า ๗๖-๘๕.

 

Puangyod, P., Rattanarama, P. & Jaisabai, S. (2017). “Ethnic Tourism in AEC on the Routes,” No.9 and No.12. International Journal of Education and Research ; 5(9),  page 517-528.

 

๒.  ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ย้อนหลัง ๕ ปี

 

นําไทย ชัยปัญหา สุมาลี ศรีพุทธรินทร์และไพฑูรย์ พวงยอด. (๒๕๖๑). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้บริหารสถานศึกษา กับการพัฒนานักเรียนสู่คนไทย ๔.๐ ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒. เอกสารรายงานการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒ “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑. ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, หน้า ๓๙๗-๔๑๑.

 

รุ่งรัตน์  วิโย สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ และไพฑูรย์  พวงยอด. (๒๕๖๐). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงการซีทกับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครพนม. เอกสารรายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕. วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐.ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, หน้า ๙๕๖-๙๖๙.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com