ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

ที่ รายการ ภาคการศึกษา
1/2563 2/2563 ภาคฤดูร้อน/2563
 29 มิ.ย. 63 – 1 พ.ย. 63  16 พ.ย. 63 – 7 มี.ค. 64  29 มี.ค. 64 – 23 พ.ค. 64
1 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอโอนย้ายเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น วันพฤหัสบดี ที่ 30 เม.ย. 63 วันพุธ ที่ 16 ก.ย. 63 _
2 นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษาหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา  วันศุกร์ ที่ 7 ส.ค. 63   วันจันทร์ ที่ 28 ธ.ค. 63 _
3 นักศึกษายื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา /คำร้องขอกลับเข้าศึกษา  วันศุกร์ ที่ 3 ก.ค. 63  วันศุกร์ ที่ 23 พ.ย. 63 _
4 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ประจำภาคการศึกษา 2/2562                   – กรณีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์   วันจันทร์ ที่ 22 มิ.ย 63 _ _
5 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ประจำภาคการศึกษา 1/2563                    – กรณีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  _ วันจันทร์ ที่ 9 พ.ย 63 _
6 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ประจำภาคการศึกษา 1/2563                   – เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและอื่นๆ  วันอังคาร ที่ 14 ก.ค. 63 _ _
7 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ประจำภาคการศึกษา 2/2563                  – เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและอื่นๆ _ วันอังคาร ที่ 1 ธ.ค. 63 _
8 วันลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.npu.ac.th และพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่เสียค่าปรับ    วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย 63 –   วันจันทร์ที่ 13 ก.ค. 63   วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย. 63 – วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 63  วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 64 -วันศุกร์ ที่ 2 เม.ย. 64
9 วันเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย. 63  วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย. 63 วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 64
10 นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนรายวิชาที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัย พร้อมชำระค่าธรรมเนียม โดยไม่เสียค่าปรับ    วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย. 63 –  วันจันทร์ ที่ 13 ก.ค. 63  วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย. 63 – วันจันทร์ ที่ 30 พ.ย. 63 วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 64 – วันอาทิตย์ ที่ 4 เม.ย. 64
11 วันถอนรายวิชาเรียนหรือยกเลิกวิชาเรียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.npu.ac.th  โดยรายวิชานั้นไม่ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย. 63 –  วันจันทร์ ที่ 13 ก.ค. 63   วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย. 63 –  วันจันทร์ ที่ 30 พ.ย. 63 วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 64 – วันอาทิตย์ ที่ 4 เม.ย. 64
12 วันถอนรายวิชาโดยรายวิชานั้นได้สัญลักษณ์  ” W ” ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัย  (โดยหลังจากนี้ นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียน เฉพาะรายวิชาไม่ได้ และรายวิชานั้น ได้สัญลักษณ์ ” F ” ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา)  วันอังคาร ที่ 14 ก.ค. 63 -วันจันทร์ ที่ 5 ต.ค. 63   วันอังคาร ที่ 1 ธ.ค. 63 – วันอาทิตย์ ที่ 7 ก.พ. 64 วันจันทร์ ที่ 5 เม.ย. 64 –  วันศุกร์ ที่ 30 เม.ย. 64
13 นักศึกษายื่นคำร้องขอแก้สัญลักษณ์  I (Incomplete) และดำเนินการวัดผลและประเมินผล การแก้ไขสัญลักษณ์  I (Incomplete) (เมื่อพ้นกำหนด ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ์ W แล้วแต่กรณี)   วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย. 63 -วันศุกร์ ที่ 24 ก.ค. 63   วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย.63 -วันจันทร์ ที่ 14 ธ.ค. 63 _
14 นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (นักศึกษาที่ไม่ยื่นคำร้องดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ)   วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย. 63 -วันพฤหัสบดี ที่ 30 ก.ค. 63    วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย.63 – วันศุกร์ ที่ 18 ธ.ค. 63  วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 64 – วันพุธ ที่ 28 เม.ย. 64
15 นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา   วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย. 63 -วันอังคาร ที่ 28 ก.ค. 63    วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย.63 – วันศุกร์ ที่ 18 ธ.ค. 63 _
16 นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย. 63 –  วันศุกร์ ที่ 28 ส.ค. 63   วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย.63 –  วันศุกร์ ที่ 15 ม.ค. 64 วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 64 -วันพุธ ที่ 28 เม.ย. 64
17 นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (ผ่อนผันได้ไม่เกิน 15 วัน)   วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย. 63 –  วันจันทร์ ที่ 13 ก.ค. 63   วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย.63 –  วันพุธ ที่ 30 พ.ย. 63 วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 64 – วันจันทร์ ที่ 12 เม.ย. 64
18 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา /ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมค่าปรับชำระล่าช้า วันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท) วันอังคาร ที่ 28 ก.ค. 63 วันพุธ ที่ 15 ธ.ค. 63 วันอังคาร ที่ 27 เม.ย. 64
19 นักศึกษายื่นขอสอบประมวลความรู้   วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย. 63 -วันศุกร์ ที่ 3 ก.ค. 63   วันจันทร์ ที่ 26 ต.ค. 63 –     วันศุกร์ ที่ 6 พ.ย. 63 _
20 วันสอบประมวลความรู้    วันเสาร์ ที่ 4 ก.ค. 63 –   วันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค. 63    วันเสาร์ ที่ 7 พ.ย. 63 –     วันอาทิตย์ ที่ 22 พ.ย. 63 _
21 วันสอบกลางภาค   วันจันทร์ ที่ 24 ส.ค. 63 – วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 63   วันจันทร์ ที่ 11 ม.ค. 64 –  วันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 64 _
22 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม วันจันทร์ ที่ 2 ก.ย. 63
23 ขออนุมัติชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย. 63 – วันพฤหัสบดี ที่ 13 ส.ค. 63   วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย.63 –  วันศุกร์ ที่ 15 ม.ค. 64 วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 64 – วันพุธ ที่ 28 เม.ย. 64
หน้า 4
ที่ รายการ ภาคการศึกษา
1/2563 2/2563 ภาคฤดูร้อน/2563
 29 มิ.ย. 63 – 1 พ.ย. 63  16 พ.ย. 63 – 7 มี.ค. 64  29 มี.ค. 64 – 23 พ.ค. 64
24 ขออนุมัติสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์   วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย. 63 –  วันอาทิตย์ ที่ 4 ต.ค. 63   วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย.63 –  วันอาทิตย์ ที่ 21 ก.พ. 64  วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 64 – วันอาทิตย์ ที่ 9 พ.ค. 64
25 วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ ที่ 1 พ.ย. 63 วันอาทิตย์ ที่ 7 มี.ค. 64 วันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ค. 64
26 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บไซต์  http: //reg.npu.ac.th (นักศึกษาต้องทำการประเมินผู้สอนจนครบทุกท่าน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเห็นผลการศึกษาในระบบบริการการศึกษา ในภาคการศึกษานั้นๆ)    วันพุธ ที่ 16 ก.ย. 63 –  วันศุกร์ ที่ 16 ต.ต. 63   วันจันทร์ ที่ 22 ก.พ. 64 –  วันอาทิตย์ ที่ 21 มี.ค. 64  วันจันทร์ ที่ 17 พ.ค. 64 -วันจันทร์ ที่ 31 พ.ค. 64
27 วันสุดท้ายของการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ วันอาทิตย์ ที่ 11 ต.ค. 63 วันอาทิตย์ ที่ 28 ก.พ. 64 วันอาทิตย์ ที่ 16 พ.ค. 64
28 วันสุดท้ายที่คณะเสนอชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัย วันอาทิตย์ ที่ 11 ต.ค. 63 วันอาทิตย์ ที่ 28 ก.พ. 64 วันอาทิตย์ ที่ 16 พ.ค. 64
29 วันสุดท้ายส่งรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) วันอาทิตย์ ที่ 1 พ.ย. 63 วันอาทิตย์ ที่ 7 มี.ค. 64 วันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ค. 64
30 วันสอบปลายภาค   วันจันทร์ ที่ 19 ต.ค. 63 –   วันอาทิตย์ ที่ 1 พ.ย. 63   วันจันทร์ ที่ 8 มี.ค. 64 –   วันอาทิตย์ ที่ 21 มี.ค. 64  วันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ค.64 –     วันเสาร์ ที่ 29 พ.ค. 64
31 วันปิดภาคการศึกษา  วันจันทร์ ที่ 2 พ.ย. 63 –  วันอาทิตย์ ที่ 15 พ.ย. 63  วันจันทร์ ที่ 22 มี.ค. 64 –  วันอาทิตย์ ที่ 13 มิ.ย. 64  วันอาทิตย์ ที่ 30 พ.ค.64 – วันอาทิตย์ ที่ 13 มิ.ย. 64
32 วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย ไปยังงานประมวลผล กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันศุกร์ ที่ 20 พ.ย. 63  วันอาทิตย์ ที่ 11 เม.ย. 64  วันจันทร์ ที่ 7 พ.ค. 64
33 วันประกาศผลการเรียนให้นักศึกษาทราบ  วันจันทร์ ที่ 23 พ.ย. 63 – วันศุกร์ ที่ 27 พ.ย. 63  วันจันทร์ ที่ 12 เม.ย. 64 – วันอังคารที่ 20 เม.ย. 64  วันอังคาร ที่ 8 มิ.ย. 64 – วันศุกร์ ที่ 11 มิ.ย. 64
34 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร              ประจำปีการศึกษา 2562 ประมาณเดือนธันวาคม 2563
**หมายเหตุ** การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรนั้น ต้องได้รับการอนุมัติโดยอธิการบดี

<span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;" data-mce-style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&lt;br /&gt; &lt;body&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;This page uses frames, but your browser doesn&#8217;t support them.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;/body&gt;&lt;br /&gt; </span>

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com