ปฏิทินการศึกษา 2562

ที่ รายการ ภาคการศึกษา
1/2562 2/2562 ฤดูร้อน/2562
12 มิ.ย. 62 – 6 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 – 8 มี.ค. 63 6 เม.ย. 63 – 3 มิ.ย. 63
1 นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา วันศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 62     วันศุกร์ ที่ 6 ธ.ค. 62 _
2 นักศึกษายื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาคำร้องขอกลับเข้าศึกษา วันศุกร์ ที่ 10 พ.ค. 62     วันศุกร์ ที่ 27 ก.ย. 62 _
3 วันลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ reg.npu.ac.th และพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่เสียค่าปรับ        วันจันทร์ ที่ 27 พ.ค. 62 –       วันอาทิตย์ ที่ 9 มิ.ย. 62     วันจันทร์ ที่ 14 ต.ค. 62 –     วันอาทิตย์ ที่ 27 ต.ค. 62 วันพุธ ที่ 1 เม.ย. 63 –   วันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 63
4 วันเปิดภาคการศึกษา วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 62 วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63
5 นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนรายวิชาที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัย พร้อมชำระค่าธรรมเนียม โดยไม่เสียค่าปรับ (หลังจากวันนี้นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมค่าปรับชำระล่าช้า วันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท)     วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 62 –     วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 62     วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 –     วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62 วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 -วันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย. 63
6 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ reg.npu.ac.th   โดยรายวิชานั้นไม่ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)     วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 62 –           วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 62     วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 –           วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62 วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 -วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 63
7 วันถอนรายวิชาโดยรายวิชานั้นได้สัญลักษณ์  ” W ” ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัย (โดยหลังจากนี้ นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียน เฉพาะรายวิชาไม่ได้ และรายวิชานั้น ได้สัญลักษณ์ ” F ” ปรากฎในใบการแสดงผลการศึกษา)   วันจันทร์ ที่ 24 มิ.ย. 62 – วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62     วันจันทร์ ที่ 11 พ.ย. 62 – วันศุกร์ที่ 17 ม.ค. 63 วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย.63 -วันศุกร์ ที่ 8 พ.ค. 63
8 นักศึกษายื่นคำร้องขอแก้สัญลักษณ์ I (Incomplete) และดำเนินการวัดผลและประเมินผล การแก้ไขสัญลักษณ์ I (Incomplete) (เมื่อพ้นกำหนด ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ์ W แล้วแต่กรณี) วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 62 –     วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 62     วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 – วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 62 _
9 นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (นักศึกษาที่ไม่ยื่นคำร้องดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ)        วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 62 –   วันอังคาร ที่ 9 ก.ค. 62     วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 –     วันอังคาร ที่ 26 พ.ย. 62   วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63     วันจันทร์ที่ 20 เม.ย. 63
10 นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา     วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 62 –   วันอังคาร ที่ 9 ก.ค. 62     วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 –     วันอังคาร ที่ 26 พ.ย. 62 _
11 นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา        วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 62 –   วันพฤหัสบดี ที่ 8 ส.ค. 62     วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 –     วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธ.ค. 62 วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 -วันอังคารที่ 5 พ.ค. 63
12 นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (ผ่อนผันได้ไม่เกิน 15 วัน)        วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 62 –           วันพุธ ที่ 26 มิ.ย. 62     วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 –       วันจันทร์ ที่ 11 พ.ย. 62 วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 -วันอาทิตย์ ที่ 20 เม.ย. 63
13 นักศึกษายื่นขอสอบประมวลความรู้        วันจันทร์ ที่ 17 มิ.ย. 62 –     วันศุกร์ ที่ 28 มิ.ย. 62        วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 –         วันศกร์ ที่ 8 พ.ย. 62 _
14 วันสอบประมวลความรู้        วันเสาร์ ที่ 29 มิ.ย. 62-     วันอาทิตย์ ที่ 9 ก.ค. 62        วันเสาร์ ที่ 9 พ.ย. 62 –         วันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 62 _
15 วันสอบกลางภาค        วันจันทร์ ที่ 5 ส.ค. 62 –   วันอาทิตย์ที่ 11 ส.ค. 62        วันจันทร์ ที่ 23 ธ.ค. 62 –     วันอาทิตย์ ที่ 29 ธ.ค. 62 วันจันทร์ ที่ 4 พ.ค. 63 -วันพุธ ที่ 6 พ.ค. 63
16 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม วันจันทร์ ที่ 2 ก.ย. 62
17 ขออนุมัติชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ/การทำวิทยานิพนธ์        วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 62 –         วันอาทิตย์ ที่ 15 ก.ย. 62        วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 –     วันอาทิตย์ ที่ 16 ก.พ. 63 วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 – วันอาทิตย์ ที่ 24 พ.ค. 63
21 ขออนุมัติสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ/การทำวิทยานิพนธ์        วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 62 –         วันอาทิตย์ ที่ 15 ก.ย. 62        วันจันทร์ ที่ 28 ต.ค. 62 –     วันอาทิตย์ ที่ 16 ก.พ. 63 วันจันทร์ ที่ 6 เม.ย. 63 – วันอาทิตย์ ที่ 24 พ.ค. 63
18 วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ย. 62 วันอาทิตย์ ที่ 23 ก.พ. 63 วันอาทิตย์ ที่ 31 พ.ค. 63
19 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บไซต์ reg.npu.ac.th (นักศึกษาต้องทำการประเมินผู้สอนจนครบทุกท่าน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเห็นผลการศึกษาในระบบบริการการศึกษา ในภาคการศึกษานั้นๆ)     วันจันทร์ ที่ 23 ก.ย. 62 –     วันอังคาร ที่ 15 ต.ต. 62   วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 63 –   วันอังคาร ที่ 17 มี.ค. 63 วันจันทร์ ที่ 1 มิ.ย. 63 – วันอังคาร ที่ 11 มิ.ย. 63
20 วันสุดท้ายของการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ วันอาทิตย์ ที่ 6 ต.ค. 62 วันอาทิตย์ ที่ 8 มี.ค. 63 วันอาทิตย์ ที่ 31 พ.ค. 63
21 วันสุดท้ายการรายงานผลการสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ วันจันทร์ ที่ 14 ต.ค. 62 วันจันทร์ ที่ 16 มี.ค. 63 วันจันทร์ ที่ 1 มิ.ย. 63
22 วันสุดท้ายส่งรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์)   วันอาทิตย์ ที่ 27 ต.ค. 62 วันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 63 วันอาทิตย์ ที่ 14 มิ.ย. 63
23 วันสุดท้ายที่คณะเสนอชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัย   วันศุกร์ ที่ 25 ต.ค. 62 วันศุกร์ ที่ 3 เม.ย. 63 วันศุกร์ ที่ 12 มิ.ย. 63
24 วันสอบปลายภาค     วันจันทร์ ที่ 23 ก.ย. 62 –       วันอังคาร ที่ 6 ต.ค. 62     วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 63 –         วันอังคาร ที่ 8 มี.ค. 63   วันจันทร์ ที่ 1 มิ.ย.63 –       วันพุธ ที่ 3 มิ.ย. 63
25 วันปิดภาคการศึกษา     วันจันทร์ ที่ 7 ต.ค. 62 –       วันอาทิตย์ ที่ 27 ต.ค. 62        วันจันทร์ ที่ 9 มี.ค. 63 –       วันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 63 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 63
26 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ประมาณเดือนธันวาคม 2562
27 วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) วันศุกร์ ที่ 1 พ.ย. 62   วันศุกร์ ที่ 3 เม.ย 63 วันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย. 63
28 วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 วันจันทร์ ที่ 21 ต.ค. 62 วันจันทร์ ที่ 30 มี.ค. 63 วันจันทร์ ที่ 25 พ.ค. 63
หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (มคอ.2) นั้น ต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากอธิการบดี
            
กำหนดให้งดการเรียนการสอน
(1) วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2562 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
(2) ประมาณเดือนธันวาคม 2562 วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
(3) วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทินของทางราชการ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com