ปฏิทินการศึกษา 2561

ที่ รายการ ภาคการศึกษา
1/2561 2/2561
6 ส.ค.61 – 17 ธ.ค. 61 7 ม.ค. 62 – 27 พ.ค 62
1 การรับเทียบโอนรายวิชา วันจันทร์ ที่ 4 มิ.ย. 61 –  วันอังคาร ที่ 31 ก.ค. 61 วันจันทร์ ที่ 5 พ.ย. 61- วันศุกร์ ที่ 28 ธ.ค. 61
2 นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา วันจันทร์ ที่ 4 มิ.ย. 61 –  วันอังคาร ที่ 31 ก.ค. 61  วันจันทร์ ที่ 5 พ.ย. 61 – วันศุกร์ ที่ 28 ธ.ค. 61
3 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ประจำปี 2/2560 วันจันทร์ ที่ 25 มิ.ย. 61 ***
4 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ประจำปี 1/2561 *** วันศุกร์ ที่ 21 ธ.ค. 61
5 นักศึกษายื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา/คำร้องขอกลับเข้าศึกษา วันจันทร์ ที่ 2 ก.ค. 61 – วันอังคาร ที่ 31 ก.ค. 61 วันจันทร์ ที่ 3 ธ.ค. 61- วันศุกร์ ที่ 28 ธ.ค. 61
6 นักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 61 กรอกประวัตินักศึกษาผ่าน      เว็ปไซต์ http://reg.npu.ac.th วันจันทร์ ที่ 2 ก.ค. 61 – วันอังคาร ที่ 31 ก.ค. 61 ***
7 วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 (รายละเอียดรายวิชา)  วันอังคาร ที่ 31 ก.ค. 61   วันศุกร์ ที่ 28 ธ.ค. 61
8 วันลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.npu.ac.th และพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่เสียค่าปรับ วันจันทร์ ที่ 23 ก.ค. 61 – วันจันทร์ ที่ 20 ส.ค. 61  วันจันทร์ ที่ 24 ธ.ค. 61 –  วันจันทร์ ที่ 21 ม.ค. 62
9 วันเปิดการศึกษา  วันจันทร์ ที่ 6 ส.ค. 61 วันจันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62
10 นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนรายวิชาที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 6 ส.ค. 61 – วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 61 วันจันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62 – วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 62
11 นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (ผ่อนผันได้ไม่เกิน 15 วัน) วันจันทร์ ที่ 6 ส.ค. 61 – วันจันทร์ ที่ 20 ส.ค. 61 วันจันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62 – วันจันทร์ ที่ 21 ม.ค. 62
12 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่เสียค่าปรับ  วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 61 วันจันทร์ ที่ 21 ม.ค. 62
13 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท) วันพุธ ที่ 5 ก.ย. 61 – วันศุกร์ ที่ 14 ก.ย. 61 วันพุธ ที่ 6 ก.พ. 62 – วันศุกร์ ที่ 15 ก.พ. 62
14 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://reg.npu.ac.th  โดยรายวิชานั้นไม่ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) วันจันทร์ ที่ 6 ส.ค. 61 – วันจันทร์ ที่ 20 ส.ค. 61 วันจันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62 – วันศุกร์ ที่ 18 ม.ค. 62
15 วันถอนรายวิชา โดยรายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W/F ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัย วันอังคาร ที่ 21 ส.ค. 61 – วันศุกร์ ที่ 26 ต.ค. 61  วันจันทร์ ที่ 21 ม.ค. 62 – วันศุกร์ ที่ 29 ม.ค. 62
16 นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา วันจันทร์ ที่ 6 ส.ค. 61 – วันศุกร์ ที่ 31 ส.ค. 61 วันจันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62 – วันอังคาร ที่ 5 ก.พ  62
17 นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา วันจันทร์ ที่ 6 ส.ค. 61 – วันพฤหัสบดี ที่ 4 ต.ค. 61 วันจันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62 –  วันพฤหัสบดี ที่ 7 มี.ค. 62
18 นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) วันจันทร์ ที่ 6 ส.ค. 61 –  วันศุกร์ ที่ 31 ส.ค. 61 วันจันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62 – วันอังคาร ที่ 5 ก.พ  62
19 วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete)  วันศุกร์ ที่ 31 ส.ค. 61  วันอังคาร ที่ 5 ก.พ  62
20 นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา        วันจันทร์ ที่ 6 ส.ค. 61 –      วันศุกร์ ที่ 31 ส.ค. 61  วันจันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62 – วันอังคาร ที่ 5 ก.พ  62
21 นักศึกษายื่นขอสอบประมวลความรู้ วันจันทร์ ที่ 6 ส.ค. 61 – วันศุกร์ ที่ 31 ส.ค. 61 วันจันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62 – วันอังคาร ที่ 5 ก.พ  62
22 วันสอบประมวลความรู้ วันเสาร์ ที่  8 ก.ย. 61- วันอาทิตย์ ที่ 9 ก.ย. 61 วันเสาร์ ที่ 9 ก.พ. 62 – วันอาทิตย์ ที่ 10 ก.พ. 62
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้  วันเสาร์ ที่ 15 ก.ย. 61  วันเสาร์ ที่ 16 ก.พ. 62
24 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บไซต์  http: // reg.npu.ac.th วันจันทร์ ที่ 24 ก.ย. 61 – วันอังคาร ที่ 23 ต.ต. 61 วันจันทร์ ที่  4 มี.ค. 62 – วันอังคาร ที่ 2 เม.ย. 62
25 วันสอบกลางภาค วันจันทร์ ที่ 1 ต.ค. 61 – วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค.61 วันจันทร์ ที่ 11 มี.ค. 62 – วันอาทิตย์ ที่ 17 มี.ค. 62
26 ขออนุมัติชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ/การทำวิทยานิพนธ์ วันจันทร์ ที่ 6 ส.ค. 61 – วันเสาร์ ที่ 17 พ.ย. 61 วันจันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62 – วันเสาร์ ที่ 27 เม.ย. 62
27 ขออนุมัติสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ/การทำวิทยานิพนธ์ วันจันทร์ ที่ 6 ส.ค. 61 – วันเสาร์ ที่ 17 พ.ย. 61 วันจันทร์ ที่ 7 ม.ค. 62 – วันเสาร์ ที่ 27 เม.ย. 62
28 วันสุดท้ายขออนุมัติสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์แต่งตั้งและคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ/การทำวิทยานิพนธ์ วันศุกร์ ที่ 30 พ.ย. 61 วันศุกร์ ที่ 10 พ.ค. 62
29 วันสุดท้ายของการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ วันอาทิตย์ ที่ 16 ธ.ค. 61 วันอาทิตย์ ที่ 26 พ.ค. 62
30 วันสุดท้ายการรายงานผลการสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 61 วันศุกร์ ที่ 31 พ.ค. 62
31 วันสุดท้ายส่งรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์)   วันอาทิตย์ ที่ 6 ม.ค. 62    วันอาทิตย์ ที่ 9 มิ.ย. 62
32 วันสุดท้ายที่คณะเสนอชื่อขอสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัย วันอาทิตย์ ที่ 6 ม.ค. 62 วันอาทิตย์ ที่ 9 มิ.ย. 62
32 วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ ที่ 25 พ.ย. 61 วันอาทิตย์ ที่ 5 พ.ค. 62
33 วันสอบปลายภาค วันเสาร์ ที่ 1 ธ.ค. 61- วันอาทิตย์ ที่ 9 ธ.ค. 61 วันเสาร์ ที่ 11 พ.ค. 62 – วันอาทิตย์ ที่ 19 พ.ค. 62
34 วันปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ ที่ 17 ธ.ค 61 วันจันทร์ ที่ 27 พ.ค 62
35 วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ  ไปยังงานประมวลผลกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        วันศุกร์ ที่ 21 ธ.ค. 61       วันศุกร์ ที่ 7 มิ.ย. 62
37 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2560 ประมาณเดือนธันวาคม 2561
38 วันสุดท้ายของการส่ง  มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) วันพุธ ที่ 26 ธ.ค. 61 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เม.ย 62
39 วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 วันพุธ ที่ 2 ม.ค. 62 วันพุธ ที่ 1 พ.ค. 62

หมายเหตุ: การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (มคอ.2) นั้น ต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากอธิการบดี

กำหนดให้งดการเรียนการสอน

               1. วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม  2 กันยายน 2561

               2. วันพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงเดือนธันวาคม

               3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทินของทางราชการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com