ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ลำดับที่ ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
5  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
6  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2551
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาทุจริตการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com