คู่มือ/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

1 IS-01 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2. IS-02 แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ
3. IS-03 แบบส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข
4. IS-04 แบบขออนุมัติสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
5. IS-05 แบบรายงานผลการสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข

 

แบบฟอร์มสำหรับ วิทยานิพนธ์

1 TS-01 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. TS-02 แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครงการวิทยานิพนธ์
3. TS-03 แบบส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข
4. TS-04 แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์
5. TS-05 แบบรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข
6. TS-06 แบบส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฟอร์มการแต่งตั้งคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2. แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง

3. แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

4. แบบรายงานผลการตรวจ การคัดลอกวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (์NPU-GR3)

5. คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com