หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่ที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2564
1.คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา สังกัดคณะ ระดับการศึกษา ปีการศึกษาที่เปิดรับ
1.1 บัญชีดุษฎีบัณฑิต (บช.ด.) การบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก 1/2564
1.2 บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) การบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 1/2564

2.คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา สังกัดคณะ ระดับการศึกษา ปีการศึกษาที่เปิดรับ
2.1 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)  หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ปริญญาเอก 1/2564
2.2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ ปริญญาโท 1/2564
2.3 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ปริญญาโท 1/2564
2.4 ครุศาตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ปริญญาโท 1/2564

3.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา สังกัดคณะ ระดับการศึกษา ปีการศึกษาที่เปิดรับ
3.1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    (ศศ.ม.) การจัดการภาครัฐและเอกชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 1/2564

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา สังกัดคณะ ระดับการศึกษา ปีการศึกษาที่เปิดรับ
4.1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ปริญญาโท 1/2564
4.2 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ปริญญาโท 1/2564

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา สังกัดคณะ ระดับการศึกษา ปีการศึกษาที่เปิดรับ
5.1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท 1/2564


 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com