พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (16 ธันวาคม 2563) เวลา 14.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุเมธ  แย้มนุ่น ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้า ฯ รับเสด็จ

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 1,033 คน จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครพนม และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการเรียนการสอนรวมจำนวน 91 หลักสูตร จำแนกเป็น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 หลักสูตร หลักสูตรอาชีวศึกษา 36 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 55 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 8 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีนักศึกษารวมจำนวน 10,087 คน มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนมจำนวน 18 หน่วยงาน ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

โดยในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว โดยปรกติก็ย่อมมีความมุ่งหวังตั้งใจที่จะได้ประกอบอาชีพการงานตามสาขาวิชาที่ได้อุตสาหะเล่าเรียนมา ความมุ่งหวังตั้งใจดังนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่ดีก็จริง แต่ถ้าปักใจยึดมั่นจนเกินไป ก็อาจกลายเป็นการปิดกั้นโอกาสในการทำงานของตนโดยใช่เหตุได้ บัณฑิตทั้งหลายเมื่อมีโอกาสได้ทำงานใด ไม่ว่าจะตรงกับสาขาวิชาที่เล่าเรียนมาหรือไม่ก็ตาม ก็ควรศึกษาเรียนรู้งานนั้นให้เข้าใจ แล้วตั้งใจพยายามนำความรู้ความคิดที่มีอยู่ มาปรับใช้กับงานให้เต็มกำลังความสามารถ ขอให้บัณฑิตเชื่อมั่นว่า คนเราถ้ามีความรู้จริง มีความสามารถจริง และมีความตั้งใจจริงแล้ว ไม่ว่าจะทำงานใดก็ทำได้ ทั้งจะประสบความสำเร็จที่ดีได้อย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง(กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.3717706851628367

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com