ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ผศ.ดร.นาวี อุดร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกันในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และนำไปสู่การพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีนายศุภกร ศรเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา นายชินวร บาลเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ และนางสาวเมธินี ไชยคุณา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เวทีประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อนำความรู้สู่ชุมชน” นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาเรื่อง “พี่เลี้ยงทำอะไร ทำไมต้องไปต่อ” โดยผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูัแทนจากสถาบันอุดมศึกษา และผู้แทนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมเสวนา มีสถาบันสมาชิกเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าร่วมจำนวน 14 สถาบัน

ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ได้เป็นทีมพี่เลี้ยงให้กับครูโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์และนำไปสู่การพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคนไทยให้นำประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ภาพ : งานบริการวิชาการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม
ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม
ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม
ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม
ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม
ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม
ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม
ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม
ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com