กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (5 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ในเขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีรองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และนโยบายบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ห้องพนมเมธี อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์
โดยในครั้งนี้ อาจารย์สุรศักดิ์  ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี นำเสนอผลการดำเนินงาน ว่า ในปี พ.ศ.2564 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดการเรียนการสอน ใน 2 ระดับ คือ ระดับอาชีวศึกษา และปริญญาตรี มีนักศึกษารวม 278 คน และได้มีการวางแผนเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท ในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อบูรณาการสหศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ การประมง และเทคโนโลยีอาหาร) เข้าด้วยกัน ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ในปี 2565 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ และเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในงานวิชาการทางด้านการเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งคาดว่า จะทำให้ศาสตร์ทางด้านการเกษตร เป็นที่นิยมและเพิ่มจำนวนนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจการเรียนการสอนทางด้านเกษตรมีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย “ปัจจุบัน คณะเกษตรและเทคโนโลยี ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ ทั้งในจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้ประกอบการ และรับนักศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในด้านภารกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรและเทคโนลยี มีนักวิจัยและนักวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่คณาจารย์ได้เพิ่มทักษะในการพัฒนางานวิชาการด้านการเกษตร และยังสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบอีกด้วย อาทิ การพัฒนาโคเนื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ เป็นต้น” อาจารย์สุรศักดิ์ กล่าว
ด้านอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมณี อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ นำเสนอว่า วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2551 ตามมติของสภามหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบัน มีจำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 171 คน เปิดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ 2 หลักสูตร คือ สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร มุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ อย่างมืออาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งไปสู่ความเป็นชั้นนำด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
“วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ได้มีการวางแผนจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น แก่ผู้ที่สนใจด้านโรงแรม การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะทางด้านงานบริการ เพื่อรองรับศักยภาพในการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม อาทิเช่น การอบรม Bartender , Food and Beverage Operation, Digital Marketing for Hotel และ Front Office Operation ซึ่งหากมีการเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้นเกิดขึ้น จะเพิ่มโอกาสและทางเลือกแก่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อ หรือต้องการนำความรู้ไปปรับใช้งานในอนาคตได้ต่อไป โดยในระหว่างนี้ คณาจารย์ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ได้มีการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบธุรกิจไมซ์ (MICE Business Travel) โดยนำนักศึกษาลงพื้นที่ให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่คนในพื้นที่และสถานประกอบการ และเตรียมพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่การเป็นเมืองไมซ์ เพื่อเป็นการยกระดับในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป” อาจารย์บุญธรรม กล่าว
และ นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอว่า สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยสนับสนุนในการดำเนินโครงการ และประสานงานเชื่อมโยงการทำงานให้เป็นเอกภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีผลงานเด่นในเรื่องการส่งเสริมการเปิดหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน ส่งเสริมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสนับสนุนการฝึกอบรม เพื่อยกระดับการทำงานพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามโลกอนาคต
รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า หลังจากได้ลงพื้นที่ และพบปะบุคลากร ได้พบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยนครพนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านยุทธศาสตร์ ด้านหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งมุ่งหวังว่าในอนาคต หากมีการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม 2564-2568 มาปรับใช้อย่างจริงจัง ภายใน 5 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม จะเป็น 1 ใน Destination ที่นักศึกษาในจังหวัดใกล้เคียงและในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลือกศึกษาต่อได้ไม่ยาก ด้วยบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งนี้ ยังมีสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน คือการบูรณาการศาสตร์ของแต่ละคณะ/วิทยาลัยเข้าด้วยกัน และดึงจุดเด่นของแต่ละเขตพื้นที่มาใช้ เกิดเป็นหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่และคนในชุมชนให้มากขึ้น
ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป (กองกลาง) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com