ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2562)

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณีได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ สนับสนุนการอบรมการศึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ขัดสน สนับสนุนสถาบันการแพทย์และจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ที่ยากจน
และเผยแพร่พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณณี

ในการสนับสนุนการอบรมการศึกษานั้น มูลนิธิฯ ได้มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสัญชาติไทยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อใช้ ในการค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วย ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศตามมา สมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ผู้มีสิทธิขอรับทุน
ผู้มีสิทธิขอรับทุน คือ นิสิตนักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรขั้นบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ/หรือ เอกชนในประเทศไทย

รายละเอียดการรับสมัตร
สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบ >>> ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการค้นคว้าวิจัยที่พึงประสงค์
ผู้มีสิทธิขอรับทุน ต้องเสนอโครงการค้นคว้าวิจัยของตนแก่คณะอนุกรรมการฯ โครงการดังกล่าว
1.จะต้องเป็นโครงการเพื่อการค้นคว้า และ/หรือ วิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ/หรือ ของเอกชน ในประเทศไทยที่ผู้ขอรับทุน
เป็นนักศึกษาอยู่
2. เป็นโครงการค้นคว้า/วิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว
3. แนวเรื่องต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1)กรณีศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ/หรือ เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗
2) พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
3) เทคโนโลยีการภาพถ่าย การภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
4) ภาษาในสังคมไทย
5)ศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมไทย
6)ศาสนา ความเชื่อ และ/หรือ จริยธรรมในสังคมไทย
7) วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
8) วิทยาศาสตร์ประยุกต์
9) วิศวกรรมศาสตร์
10)การเมืองภาคประชาชน/ประชารัฐ และ/หรือ การกระจายอำนาจ
11)สารสนเทศ และ/หรือ การสื่อสารมวลชนกับการพัฒนาสังคม
12)การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
13) เศรษฐศาสตร์เพื่อลดความเลื่อมล้ำ
14) ปัญหาและทางเลือกของเกษตรกรไทย
15) ปัญหาภัยพิบัติในประเทศไทย
16) ประเด็นทางสังคม และ/หรือ ความมั่นคง เนื่องด้วยประชาคมอาเซียน (ASEAN)
17) ประวัติศาสตร์สังคมของไทย
18)การท่องเที่ยวในประเทศไทย ประโยชน์และผลกระทบ
19)การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหามลพิษและโลกร้อน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com