ม.นครพนม จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเวทีถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม และประกาศเจตจำนงสุจริต โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน

การจัดเวทีฯ ครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมได้รับรู้ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง” ซึ่งมี 7 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ดังนี้

1.เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

2.สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย 4.0

3.การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพหุวัฒนธรรม

4.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5.เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ

6.พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และ

7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีเสวนาพูดคุยในประเด็นสำคัญถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครพนมและมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมเสวนา โดยจะร่วมกันพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ เน้นการผลิตคนที่มีคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรม การสร้างนวัตกรรม และการให้บริการสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และวัฒนธรรม ให้มีความเติบโตพร้อมกับการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

จากนั้นทางคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมกันประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีการบริหารและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใสทุกขั้นตอน ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดเวทีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความโปร่งใส

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com