มนพ. รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ รศ.ดร.เหงี๊ยน หวิง ฝ๊าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประเทศเวียดนาม ในโอกาสนำนักศึกษาจากประเทศเวียดนามจำนวน 3 คน เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนครพนม ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล(เทคนิคยานยนต์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน

ทั้งนี้นักศึกษาเวียดนามจำนวน 3 คน จะต้องเรียนภาษาไทยเบื้องต้นเป็นเวลา 4 เดือน ก่อนจะนำส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนในสาขาที่ตนเลือก พร้อมกันนี้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน ยังได้พูดคุยหารือกับ รศ.ดร.เหงี๊ยน หวิง ฝ๊าน ถึงแนวทางการรับเข้าของนักศึกษาเวียดนามเพิ่ม โดย รศ.ดร.เหงี๊ยน หวิง ฝ๊าน กล่าวว่า ขณะนี้นักศึกษาเวียดนามให้ความสนใจที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยนครพนม มีระบบการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นการศึกษาในระยะสั้น และกำลังเป็นที่ต้องการของนักศึกษาเวียดนาม เมื่อเรียนจบไปแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทันที

ส่วนแผนการรับเข้าของนักศึกษาเวียดนามต่อจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยนครพนม จะต้องเดินทางไปแนะแนวการศึกษาตามสถาบัน–โรงเรียน ต่าง ๆ ที่เวียดนามให้มากขึ้น เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยที่จะดึงนักศึกษาเวียดนามให้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยนครพนมเพิ่มขึ้นอีก 30 % ในอีก 4 ปี ข้างหน้า

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.รับ นศ.เวียดนามเข้าเรียนเพิ่ม ระบุอีก 4 ปี ยอด นศ.เวียดนามเพิ่ม 30 %

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com