ม.นครพนม ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา

ระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ​ดร.ภาวิช ทองโรจน์​ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหารือและลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกัน ระหว่าง Shanghai University of Electric Power(SUEP) , Beijing University of Technology (BJUT) และ Zhenfa New Energy Group โดยได้รับการต้อนรับจากทางคณะอย่างอบอุ่น

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ในการร่วมมือกันผลิตผลงาน และศึกษาค้นคว้างานวิจัยใหม่ ๆ ร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในไทยและจีน ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรชั้นนำ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ​ดร.ภาวิช ทองโรจน์​ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในแถบบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกลุ่ม GMS ด้วยภูมิศาสตร์ การขนส่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับความช่วยเหลือด้านงานวิจัยอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของจีน ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็น ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาสายงานให้มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข้อมูล : พงฬ์นธี มณีกุล ผู้ช่วยอธิการบดี

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัย-คณาจารย์-นักศึกษา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com