ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10:30 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และนายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหว้า และ ผอ.สิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ซึ่งมีคณาจารย์ ของมหาวิยาลัยนครพนม บุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด (อาคาร5ชั้น) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานขององค์กรให้ก้าวหน้า, เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร, เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และยกระดับการทำงานด้านเทคโนโลยี รวมถึงด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ต่าง ๆ

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ให้สอดรับกับ รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (Service Excellence for New Normal) โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกรมสุขภาพจิต มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการให้บริการ เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital เพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยตามหลักการ EMS ได้แก่ E : Environment คือการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้น่าอยู่ M : Modernization มีความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ S : Service คือการมีระบบบริการที่รวดเร็วและสะดวกสบาย โดยทางโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานตามนโยบายฯ ดังกล่าว ให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการสร้างความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยนครพนมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยนครพนม รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้ให้โอกาสมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนงานวิชาการ งานวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร โดยการผนึกกำลังนำองค์ความรู้ที่หลากหลายของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการบริการสาธารณสุข การดำเนินงานทางการแพทย์ การพยาบาลให้มีความก้าวหน้าทันต่อยุคสมัยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานขององค์กรได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ องค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ และคณาจารย์ นักวิจัยที่จะร่วมขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานทางด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองหน่วยงานให้มีความก้าวหน้าและทันต่อยุคโลกดิจิทัล ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอันทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานทางการแพทย์ การพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิยาลัยนครพนมที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง โดยการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายมิติตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อาทิ การพัฒนาด้านการเกษตร สืบสานวัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยว การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP การนำเทคโนโลยีไปช่วยในการผลิตหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการบริการสาธารณสุข การดำเนินงานของแพทย์และพยาบาล เช่น การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมและอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยด้วยสัญญาณไร้สาย ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid19) ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ (Autonomic Medicine Care) หน้ากากแรงดันบวก การออกแบบข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของคนไทย เครื่องส่องไฟแอลอีดีอัฉริยะสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น

นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานขององค์กรให้มีความก้าวหน้า มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ประสิทธิภาพในการร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติในทิศทางเดียว รวมทั้งเพื่อร่วมกันต่อยอดความรู้และยกระดับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ ตลอดจนองค์ความรู้ที่หลากหลาย ที่จะสามารถขับเคลื่อน การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทั้ง 2 หน่วยงาน ให้มีความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=npufamily&set=a.810049383053776

ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com