ม.นครพนม ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Sendai College (KOSEN) ญี่ปุ่น ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

มนพ. เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของ ม.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

วันนี้ (18 ธันวาคม 2

Read more

มนพ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง กำหนดเป้าหมายมหาวิทยาลัย ที่เน้นพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับฐานราก ผลิตบัณฑิตให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยนครพนม นำ

Read more

ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

วันนี้ (22 กุมภาพันธ

Read more
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com