ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

ม.นครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 27 กันยา

Read more

ว.การท่องเที่ยวฯ จัดงานสัมมนา MICE CITY นครพนม ภายใต้ชื่อ “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาศักยภาพจังหวัดนครพนมสู่การเป็นเมืองไมซ์”

วันที่ 20 ก.พ. 2563

Read more

ม.นครพนม จัดเวทีเสวนา “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาสู่รูปแบบพรรคการเมือง”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

Read more

ขอเชิญจัดส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ( iEECON2020 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มห

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

วันที่ 2 พฤษภาคม 256

Read more
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com