บุคลากร ม.นครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน Work from Home เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะ/วิทยาลัย ในสังกัด

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2562)

มูลนิธิพระบรมราชานุส

Read more

มนพ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง กำหนดเป้าหมายมหาวิทยาลัย ที่เน้นพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับฐานราก ผลิตบัณฑิตให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยนครพนม นำ

Read more

ขอเชิญจัดส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ( iEECON2020 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มห

Read more
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com