มนพ. เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของ ม.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

วันนี้ (18 ธันวาคม 2

Read more

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

นายกสภามหาวิทยาลัยนค

Read more

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2562)

มูลนิธิพระบรมราชานุส

Read more

มนพ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง กำหนดเป้าหมายมหาวิทยาลัย ที่เน้นพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับฐานราก ผลิตบัณฑิตให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยนครพนม นำ

Read more

ขอเชิญจัดส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ( iEECON2020 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มห

Read more

ม.นครพนม จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง-ออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

วันนี้ (22 กุมภาพันธ

Read more
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com