Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 49
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 50
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 66
การศึกษา

การศึกษา (18)

ผลการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (TIMSS: Trend in International Mathematics and Science Study) ครั้งล่าสุด ที่ได้ทำการศึกษาไปในปีพ.ศ. 2554 (2011) โดย IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ซึ่งประเทศไทยเข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับความสามารถของนักเรียนกับประเทศต่างๆ 63 ประเทศพบว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ของไทยมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศ เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และใต้หวัน ซึ่งมีคะแนนประเมินติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศที่ได้คะแนนประเมินสูงสุดในทั้งสองวิชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mcot.net/site/content?id=50c6d4ca150ba0ee4700025e

 

สถาบันลุ่มน้ำโขงและเอกอัครราชฑูตสถานฑูตประเทศนิวซีแลนด์ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 12 ทุน แก่นักศึกษาชาว ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า ที่สนใจศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยทางสถาบันลุ่มน้ำโขงและสถานฑูตประเทศนิวซีแลนด์จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับทุน ประเทศละ 3 ทุน ด้วยกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.mekonginstitute.org/minzas.html

http://110.164.59.211/program2012/MINZAS_2012/index.htm

 

ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นับเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีความจำเป็น จะทำอย่างไรให้เด็กไทยสามารถที่จะมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ ดังนั้น สกศ.จึงได้ทำการวิจัยเรื่องดังกล่าวร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ไปศึกษาดูงานที่สหราชอาณาจักร พบว่า ประเทศที่ประสบผลสำเร็จ เช่น สหราชอาณาจักรและสก๊อตแลนด์ มีการดำเนินการที่ได้ผลเป็นรูปธรรม การประชุมวันนี้จึงได้เชิญประเทศเครือข่ายอีก 12 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่า และประเทศไทย http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Newseducation&;file=view&itemId=628

นับถอยหลังสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 สำหรับการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว

จากการได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ  พบว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีความเข้าใจหรือตระหนักถึงการเกิด AEC ในปี 2558 มากนัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอันใกล้  ต่างมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งแนวคิดเช่นนี้น่าห่วงยิ่งนัก อย่างที่ทราบกันดีว่า AEC เกิดจากการรวมกลุ่มระหว่าง ประเทศไทยกับอีก 9 ประเทศเพื่อนบ้าน อันประกอบไปด้วย  สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา  นั่นหมายความว่า การเคลื่อนที่ของแรงงานของ 10 ประเทศที่กล่าวมาสามารถเดินทางทำงาน  ณ ประเทศต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  มองดูแล้วเป็นเหรียญสองด้านทั้งด้านแสงส่องสว่างแห่งโอกาสและด้านมืดจากอุปสรรค

ยุทธสาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของไทยที่ผุ้ทรงคุณวุฒิของไทยได้วางไว้ว่าความจำเป็นสำหรับการพัมนาทรัพยากรมนุษย์

ได้แก่ การมีความคิดในเชิงวิเคราะห์

การให้ความร่วมมือ

การทักษะติดต่อสื่อสาร

และการมีความคิดสร้างสรร

นอกจากนี้ทักาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาสาสตร์ล้วนมีความสำคัญเช่นกัน

จากหัวข้อเรียนรู้-รู้เรียน โดยสุกัญญา  หาญตระกูล เนชั่นสุดสัปดาห์

Friday, 25 May 2012 23:04

Boom town for higher education

Written by

Tourism has turned Siem Reap into Cambodia’s second-largest educational hub, writes Thomas Fuller


The influx of tourists visiting the ruins of Angkor Wat has transformed Siem Reap from a small, laid-back village into a thriving and cosmopolitan town.

MILLIONS of tourists come every year to visit the vast ruins of Angkor Wat, an influx that has helped transform what once was a small, laid-back village into a thriving and cosmopolitan town with thumping night life and more than 10,000 hotel rooms.

But the explosion of the tourism industry has also done something less predictable. Siem Reap, which had no universities a decade ago, is now Cambodia's second-largest hub for higher education, after the capital, Phnom Penh.

The sons and daughters of impoverished rice farmers flock here to work as tour guides, receptionists, bartenders and waitresses. When their shifts are over, they study finance, English and accounting.

โดย...ภัทณิดา พันธุมเสน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

                 ปัจจุบัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะจัดการศึกษาข้ามชาติหรือข้ามพรมแดน (Transnational Education:) ให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้าไปศึกษาในสถาบันการศึกษาของตน อันเป็นการสร้างรายได้ที่จะสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง การศึกษาข้ามชาติกำลังมีบทบาทสำคัญต่อ ตลาดการศึกษาระดับโลกไปแล้ว ณ เวลานี้

                 การจัดการศึกษาข้ามชาติมีหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การไปจัดตั้ง มหาวิทยาลัยสาขาในต่างประเทศ (Branch Campus) การจัดทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศกับต่างประเทศ อาทิ การจัดหลักสูตรควบสองปริญญา หลักสูตรแฟรนไชส์ การโอนหน่วยกิตการเรียนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๖๘/๒๕๕๕

หารือความร่วมมือกับ รมช.ศธ.ของจีน 

กรุงปารีส - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับนายฮ่าวผิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับความตกลงในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

 

รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังหารือกับนายฮ่าวผิง รมช.ศธ.ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโก ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่ากระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศได้มีความตกลงด้านการศึกษาระหว่างกัน โดยมีบันทึกความตกลงระดับรัฐบาล และบันทึกความตกลงในเรื่องส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (หรือฮั่นปั้น) ซึ่งอาจจะต้องเดินทางไปเยือนจีนในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ เพื่อลงนามต่ออายุข้อตกลงทั้ง ๒ ฉบับ

Page 1 of 2
2011. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
By: Joomla Free Templates