" ตำนานนาคาคดี : ศรัทธา ความเชื่อ พิธีกรรมและคำเล่าขานของคนท้องถิ่น "
ณ ลานคนเมือง เทศบาลเมืองนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม
วันที่ 2 มีนาคม 2556

อ.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้จัดงานเสวนาวิชาการ 

ผลการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (TIMSS: Trend in International Mathematics and Science Study) ครั้งล่าสุด ที่ได้ทำการศึกษาไปในปีพ.ศ. 2554 (2011) โดย IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ซึ่งประเทศไทยเข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับความสามารถของนักเรียนกับประเทศต่างๆ 63 ประเทศพบว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ของไทยมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศ เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และใต้หวัน ซึ่งมีคะแนนประเมินติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศที่ได้คะแนนประเมินสูงสุดในทั้งสองวิชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mcot.net/site/content?id=50c6d4ca150ba0ee4700025e

 

หลังจากการเข้าตรวจการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้อนุมัติการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ไซยบุรี เงินลงทุนการก่อสร้างส่วนใหญ่นั้นได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทย โดยมีการทำข้อตกลงการขายไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนให้กับประเทศไทย อย่างไรก็ตามการอนุมัติการสร้างเขื่อนในครั้งนี้ก็มีเสียงต่อต้านเกี่ยวกับผลกระทบต่อการประมง และการเกษตรในประเทศ รวมถึงต่างประเทศด้วย แต่ก็ไม่มีเสียงคัดค้านจากประเทศอย่างเวียดนาม และเขมร

 

ที่มา: BBC

Page 1 of 5
2011. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
By: Joomla Free Templates