ท้าววงนำวงวิไล เจ้าของธุรกิจขุนตาการป้าย กำแพงนครเวียงจันทน์ เสริมอีกว่า “ความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า เมื่อประชาคมอาเซียนเข้ามา ธุรกิจโฆษณาของเราจะบูม เพราะมีนักลงทุนเข้ามามาก มีบริษัทห้างร้านมาก แน่นอนเรื่องโฆษณาสินค้าจะมีมากขึ้น ถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเพื่อจะรับมือก็จะไม่มีการเสียเปรียบ อย่างไรก็ตาม เราดีใจในเรื่องความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น”

รัฐบาลลาวเร่งปรับโครงสร้างด้านนโยบาย ระเบียบ และบุคลากรโครงสร้างมาตรฐานการผลิต คุณภาพสินค้าและบริการ สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้สังคมทราบและเข้าใจ พร้อมกันนั้นยังจัดทีมผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรลงสู่ท้องถิ่นในแขวงต่างๆ

ด้านกฎหมายได้ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบผ่านแดน กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน เงินเดือนข้าราชการ ค่าแรง ส่วนเรื่องภาษา นอกจากรัฐบาลจะเน้นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียนแล้ว ยังส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษาจีนเป็นอันดับต้นๆ เพราะคนจีนเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศลาวมาก อีกทั้ง ให้เงินช่วยเหลือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้วย

ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและโลกภายนอก โดยใช้เส้นทางบิน เป็นต้นว่าสร้างและปรับปรุงสนามบินนานาชาติให้เพียงพอ

ปัจจุบันลาวมีสนามบินนานาชาติอยู่ 4 แห่ง ตัวอย่างเช่น สนามบิน นานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง และสนามบินสะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต เป็นต้น ส่วนเส้นทางน้ำ ลาวมีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นระยะทาง 1,835 กม. ใช้เป็น เส้นทางสัญจรภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี

http://www.thairath.co.th/content/418005

ผลการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (TIMSS: Trend in International Mathematics and Science Study) ครั้งล่าสุด ที่ได้ทำการศึกษาไปในปีพ.ศ. 2554 (2011) โดย IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ซึ่งประเทศไทยเข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับความสามารถของนักเรียนกับประเทศต่างๆ 63 ประเทศพบว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ของไทยมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศ เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และใต้หวัน ซึ่งมีคะแนนประเมินติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศที่ได้คะแนนประเมินสูงสุดในทั้งสองวิชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mcot.net/site/content?id=50c6d4ca150ba0ee4700025e

 

หลังจากการเข้าตรวจการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้อนุมัติการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ไซยบุรี เงินลงทุนการก่อสร้างส่วนใหญ่นั้นได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทย โดยมีการทำข้อตกลงการขายไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนให้กับประเทศไทย อย่างไรก็ตามการอนุมัติการสร้างเขื่อนในครั้งนี้ก็มีเสียงต่อต้านเกี่ยวกับผลกระทบต่อการประมง และการเกษตรในประเทศ รวมถึงต่างประเทศด้วย แต่ก็ไม่มีเสียงคัดค้านจากประเทศอย่างเวียดนาม และเขมร

 

ที่มา: BBC

Page 1 of 5
2011. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
By: Joomla Free Templates