อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการพัฒนางานวิชาการและวิจัย“

27 มิถุนายน     คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการพัฒนางานวิชาการและวิจัย“ GenAI for Innovative Officers and Educators เพื่อการนำ AI มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อบรมในรูปแบบออนไลน์


วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 .


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพัชราภรณ์ ลองจำนงค์ 087-9977899
คุณชรินทร์ทิพย์  แผ้วไธสง 099-8904165
.รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ 064-3262879