ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 กันยายน     อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย...ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 20 กันยายน 2566
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
และสามารถรับชมสด (LIVE) ที่ https://www.facebook.com/NPUThailand