เปิดรับสมัครผลงานร่วมสร้าง “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565” (SOCIAL INNOVATION VILLAGE 2022)

19 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม2564     ลงทะเบียนออนไลน์


เปิดรับสมัครผลงานร่วมสร้าง “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565” (SOCIAL INNOVATION VILLAGE 2022)

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) องค์การมหาชนเปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565” 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2564 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

1.ชุมชนศรีนครน่าน จังหวัดน่าน
พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล 3 อำเภอ ของจังหวัดน่าน ได้แก่ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข/ ตำบลดู่ใต้ ตำบลในเวียง ตำบลบ่อ ตำบลนาซาว ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน/ ตำบลม่วงตึ๊ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง
1) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
2) นวัตกรรมการเกษตรพื้นที่สูง
3) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4) เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
5) นวัตกรรมการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
6) การบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค
7) นวัตกรรมด้านปศุสัตว์

2.ชุมชนนาหว้า จังหวัดนครพนม
พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอนาหว้า ได้แก่ ตำบลนาหว้า ตำบลนาคูณใหญ่ ตำบลนางัว ตำบลท่าเรือ ตำบลเหล่าพัฒนา และตำบลบ้านเสียว 
1) นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชน
2) นวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจใหม่
3) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4) นวัตกรรมการด้านการประมงและปศุสัตว์
5) นวัตกรรมด้านการเกษตร
6) นวัตกรรมการออกแบบและเครื่องจักรสำหรับหัตถกรรมพื้นถิ่น เช่น เครื่องจักรทอเสื่อกก เครื่องจักรตอกอัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนนวัตกรรมเพื่อสังคม
1.นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
2.อาจารย์และนักวิจัย
3.ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

-ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/
-สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ https://social.nia.or.th/service/support/

#NIA #Innovation #Socialinnovation #socialinnovationvillage 
#มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #NakhonPhanomuniversity #NPUThailand #หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม #NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ