Entrepreneurial Ecosystem Development แผนพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าใจ เรียนรู้ มุ่งสู่ธุรกิจ start up

1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน2563     NPUBI


อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย มหาวิทยาลัยนครพนม #NPUBI

**เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก เข้าร่วมโครงการ “Entrepreneurial Ecosystem Developmentแผนพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าใจ เรียนรู้ มุ่งสู่ธุรกิจ start up” 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
ร่วมชิงทุนสนับสนุนมากกว่า 500,000 บาท
(5 ทีมสุดท้าย ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสนุบสนุนจัดทำ Prototype  100,000บาท/ทีม!!! )

-กำหนดการ-
• 4 ธันวาคม 2563           อบรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
• 18-20 ธันวาคม 2563    ทีมผู้สมัคร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เป็นเวลา 3 วัน)
• 10 มกราคม 2564         ทีมผู้สมัคร เข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย  
• 30-31 มกราคม 2564                 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงลึกผู้ประกอบการรายใหม่
• 10 มกราคม -10 มีนาคม 2564     กระบวนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม
• 11-13 มีนาคม 2564                   คณะกรรมการลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผล

ทีมนักศึกษาที่สนใจ: กรอกข้อมูลสมัครได้ที่ shorturl.at/bcgvE
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 093-3267945, 085-0559777 (คุณวีรียฺฺ์)