รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา รอบที่ 2

15 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน2563     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ประกาศรับบุคคลสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่นที่ 12 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

1. เอกสารประกอบ รายละเอียด
2. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา Download ใบสมัคร

 วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกวัน-เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค.63 (ชำระค่าสมัครที่ฝ่ายการเงิน คณะครุศาสตร์ในวันยื่นใบสมัคร)
2. สมัครไม้เว้นวันหยุดราชการ ตั้งเวลา 09.00-16.30 น.