รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

17 มีนาคม - 24 เมษายน2563     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


📢คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

✅เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 1ประจำปีการศึกษา 2563

✅สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2563

✅รายละเอียดการรับสมัคร : http://bit.ly/2wLfwtR

👨‍💻ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร     ค.ด (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช    ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว             Ph.D.(Curriculum and Instruction) University of Missouri at Columbia,USA

📢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร .088-455-5839, 098-226-4476, 098-245-2941
บัณฑิตวิทยาลัย (งานรับเข้า) 042-532-477 ต่อ 1083

#เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #EDUNPU #NPU #หลักสูตรและการสอน