คณะ/วิทยาลัย  
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   คณะเกษตรและเทคโนโลยี
   คณะวิทยาศาสตร
   คณะครุศาสตร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   บัณฑิตวิทยาลัย
   วิทยาลัยการบินนานาชาติ
   วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
   วิทยาลัยธาตุพนม
  วิทยาลัยนาหว้า
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 
     
โรงเรียน  
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน  
     
สำนัก/สถาบัน  
     สำนักงานอธิการบดี
        กองกลาง
        กองพัฒนานักศึกษา
        กองนโยบายและแผน
        กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   สำนักวิทยบริการ
   สถาบันวิจัยและพัฒนา
   สถาบันภาษา
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม
   สำนักงานวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

     
ศูนย์  
 

   ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
   ศูนยประสานงานกรุงเทพมหานคร
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมหาวิทยาลัยนครพนม

 
     
หน่วยงาน/ฝ่าย  
 

    งานการเจ้าหน้าที่
    งานวิชาศึกษาทั่วไป
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    หน่วยตรวจสอบภายใน
    งานสหกิจศึกษา
    งานนิติการ

 
     
สมาคม  
      สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม  
     
     
   คณะ/วิทยาลัย
.......................................................................
   สำนัก/สถาบัน
.......................................................................
   ศูนย์
.......................................................................
   หน่วยงาน/ฝ่าย
.......................................................................
   โรงเรียน
.......................................................................
   สมาคม
.......................................................................