Nakhon Phanom University
Nakhon Phanom University
  รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ คณะ/วิทยาลัย เวลาที่ลงทะเบียน ประเภท
1   สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม 573011510088@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-04-26 22:05:25 นักศึกษา
2   วรรนิศา    โสวาปี 573020110512@npu.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2017-04-24 15:24:37 นักศึกษา


รายชื่อผู้ที่ไม่สามารถอนุมัติได้ (เนื่องจากติดปัญหาเรื่อง อีเมล์ หรือ รหัสผ่าน)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ คณะ/วิทยาลัย เวลาที่ลงทะเบียน ประเภท หมายเหตุ
1   สุวนันท์    นิวงษา 0026@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2017-04-08 08:10:44 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
2   กุลรัตน์    เข็มบุปผา 593070310051@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-04-04 09:57:06 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
3   ณัฐริการ    เย็นอารมย์ 573010610455@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-03-29 17:43:34 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
4   หฤทชนันท์    เอกะวิภาต 556080120091@npu.ac.th วิทยาลัยการบินฯ 2017-03-24 11:15:22 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
5   วิจิตรพร    หัตถมาศ 573010610141@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-03-15 14:17:56 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
6   วรรณวิสาข์    กัลยาฤทธิ์ 573010610364@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-03-15 10:05:48 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
7   นายวรพล    ฐิติธนานนท์ 593150310369@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-03-13 10:05:56 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
8   นุสบา    พรมดี 573011600489@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-03-12 11:39:36 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
9   ชลธิชา    ถารี 593070310085@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-02-27 13:21:09 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
10   นางสาวมินตรา    ชาหาจักร์ 504070120434@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-02-20 20:14:57 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
11   สุพัชชา    ใสส่อง 020202020202@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-02-20 17:59:05 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
12   ปรปารมี    สุดาชม paraparamee@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-02-19 09:46:40 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
13   สิริรัตน์    วัฒนะ 8986@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-02-13 16:52:25 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
14   สุทัศ    โยชน์สุวรรณ 603150510213@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-02-10 20:47:58 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
15   อภิชาติ    นันทะเดช 583011400418@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2017-02-07 10:00:51 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
16   นิลทวรรณ์    ทองมา 593070210574@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-02-03 09:28:33 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
17   วิชัย    ยะสุรีย์ 563011010581@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-01-30 17:09:23 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
18   suphitcha    kaewphom suphitcha.Kaewphom@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-01-29 22:57:27 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
19   นางสาวภาวิณี    สุนา 553011100144@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-01-27 01:14:32 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
20   นางสาวกรรณิกา    แมดจ่อง 543011000212@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-01-26 17:57:29 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
21   ณัฐธิดา    วิชัย 553011101647@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-01-25 06:54:55 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
22   น.ส.รุ่งนภา    สิงห์พันธ์ 553011101324@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-01-25 06:49:11 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
23   นริศรา    มังสี 563070210544@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-23 11:29:15 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
24   ภัทรกร    เตโช 573070210303@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-18 15:19:30 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
25   มยุริญ    บุษมงคล 1480500187716@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-18 14:45:15 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
26   พรชิตา    ดีวงษ์ 1489900232016@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-18 14:43:12 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
27   พัชรนันท์    ศรีคำ 1489900243689@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-18 14:41:47 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
28   Piyaporn    ND 123456789@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-18 14:40:14 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
29   นางสาวณิชากร    ตระกูลพล 593011100165@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2017-01-17 14:17:52 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
30   กัญจุกาญจน์    พนมเริงศักดิ์ 583010201098@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2017-01-15 11:02:00 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
31   นางสาวสิรีธร    ดาแพง 593070210087@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-10 15:06:27 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
32   พัชรี    ท้าวนาง 593070210160@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-10 15:03:48 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
33   เนตรนภา    โพธิเสน 593070210103@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-10 14:59:16 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
34   กนกพร    ไกรษร 593070210186@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-10 14:58:31 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
35   นาย สุเทพ    ศรีสุวัฒน์ 593150610131@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-01-09 13:43:01 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
36   นางสาวสร้อยสุดา    วะสาร 593150610024@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-01-09 13:41:42 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
37   ปิยะธิดา    สุมินทนะ 573070510066@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2017-01-09 13:21:15 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
38   ศกุลตลา    ลาดมุณี 583011500621@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-01-08 19:22:06 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
39   วิชาญ    นามสม 583010201205@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2017-01-08 11:10:35 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
40   อนุวัต    สุดา 583011500829@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2017-01-07 16:25:32 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
41   ภูมิพัฒน์    โชคนาโค pumipatnueng@npu.ac.th วิทยาลัยนาหว้า 2017-01-05 20:04:46 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
42   นายพัฒนพงศ์    ติระ 3480300532378@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-12-21 13:29:06 เจ้าหน้าที่/อาจารย์ กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
43   พิชญา    โพชราษฎร 584070120095@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-12-11 09:59:38 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
44   จารุณี    เอตเคน 584070120392@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-12-11 09:54:54 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
45   นางสาวศุภาวรานันท์    รันสี 584070120012@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-12-11 09:50:13 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
46   สุพัฒตรา    แก้ววงษา 0934298509@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-12-09 11:50:23 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
47   มิลตรา    โสภา 592031410018@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-12-09 09:21:16 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
48   สมมาตร    มหาบุตร 5120000@npu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ 2016-12-08 10:05:59 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
49   นาย จักรพันธ์    ศรีศักดิ์เลขา 592040300093@npu.ac.th คณะเกษตรและเทคโนโลยี 2016-12-01 11:07:20 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
50   ดำรงค์    อรรคศรีวร goog1234678@hotmail.com@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-28 19:33:42 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
51   นาย อภิสิทธิ์    เดชสอน 582030510272@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-11-28 10:16:28 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
52   ณัฐพงศ์    แก้วกิ่ง 582030510215@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-11-24 10:58:23 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
53   สจิรุจนื    บัวทอง 0362@npu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 2016-11-23 12:15:20 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
54   อาทิตย์    อ่อนสุวรรณ 501050110533@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-23 05:28:11 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
55   ชูเกียรติ    โกมินท์ 591050110061@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-21 17:18:51 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
56   นายระพีพัฒน์    ชลพิมาย 591050110327@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-21 16:58:10 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
57   ทินกร    อรรคศรีวร 591050110145@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-21 16:56:06 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
58   นาย วุฒธิพงษ์    พรหมอินทร์ 591050110368@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-21 16:49:23 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
59   อภิสิทธิ์    มงคล 591050110483@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-21 16:45:05 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
60   เยาว์เรศ    ขวานอก 591050110319@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-21 16:42:04 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
61   นายชรันญ์    พ่อศรีชา 591050110046@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-21 16:38:07 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
62   ดำรงค์    อรรคศรีวร 591050110129@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-21 16:36:14 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
63   ณัฐิวุฒิ    สุขคณา 591050110111@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-21 16:32:45 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
64   นาย ชินวัตร    ศักดี 0053@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-21 16:30:30 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
65   กรรณิกา    โทสวนจิต 592061210130@npu.ac.th วิทยาลัยนาหว้า 2016-11-21 13:26:37 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
66   สุธิสา    ศรีรักธรรม 0422@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-18 12:54:43 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
67   วัฒนา    เชื้อคำจันทร์ 582050420221@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-18 09:45:29 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
68   นนทชัย    ไชยวงษ์ 0086@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-17 13:34:04 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
69   จักรพงษ์    บุญเทียม -@npu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 2016-11-16 13:49:17 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
70   นางสาวดารุณี    ชูเลิศ 592040200194@npu.ac.th คณะเกษตรและเทคโนโลยี 2016-11-16 07:59:51 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
71   อดิศักดิ์    แก้วพะโอะ 581130510356@npu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 2016-11-14 14:19:54 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
72   นาย ครรชิต    นครังสุ 593011410028@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-11-14 11:01:53 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
73   นางสาวลัดดาวัลย์    มาติยา 592050910385@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-13 18:01:34 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
74   ศิวิมล    กุลจู 592050910443@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-11 12:15:17 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
75   ดนัย    ทานะสิทธิ์ 0355@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-11-11 11:32:28 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
76   นพเดช    ชิณจักร 592050510094@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-11 10:04:26 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
77   จักรรินทร์    ข่ายเพชร 592030420257@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-11-11 09:23:20 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
78   ชัยนันท์    พันธ์สวัสดิ์ 581130110108@npu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 2016-11-10 14:28:08 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
79   สุทธิดา    จันทร์หนิ้ว 592050510201@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-10 13:32:01 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
80   นาย ธีะศักดิ์    คำหาญ 591130410127@npu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 2016-11-09 12:20:06 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
81   ทรัพย์อนันต์    อุ่นใจ 591050410155@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-08 15:19:11 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
82   ปรวุฒม์    สิมมา 0982235293@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-08 14:06:20 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
83   takdanai    wongwiong takdanai0933783267@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-08 14:00:33 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
84   ปรีชา    โมงขุนทด 591050510070@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-08 13:57:43 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
85   warayut    Butkhosa dodom101@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-08 13:52:28 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
86   สินใจ    ขนะเคน 582051210257@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-08 13:20:41 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
87   นิตติพงษ์    ตำใบ 582051210083@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-08 09:37:58 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
88   ศุภกิจ    ประจำเมือง 571050510189@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-08 09:22:26 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
89   ปฏิภาณ    โกพล 571050510098@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-08 09:18:50 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
90   ปรีดา    รินทระ 582051210117@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-08 09:13:46 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
91   อภิสิทธิ์    สามพันธ์ 06247852532@npu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 2016-11-07 14:44:35 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
92   พรพจน์    กตปุญยานันท์ 58113051@npu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 2016-11-07 14:34:25 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
93   กิตติภพ    ศิริวงค์ 581130510018@npu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 2016-11-07 14:34:06 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
94   รณกฤต    อินทริง 581130410227@npu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 2016-11-07 11:10:56 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
95   กฤษจักร์    กุมลา 592051210017@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-11-07 10:52:41 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
96   รัตติยา    อินรักษา 591040100677@npu.ac.th คณะเกษตรและเทคโนโลยี 2016-11-07 10:33:22 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
97   พัชรินทร์    เพชรไทยสงค์ 591040100172@npu.ac.th คณะเกษตรและเทคโนโลยี 2016-11-07 10:28:05 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
98   ณัฐวุฒิ    คุ้มปรางค์ 592030510388@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-11-07 09:16:42 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
99   สมศักดิ์    จันทร 553011300892@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-11-03 10:19:52 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
100   นางสาว นาตยา    คุยบุตร 583011400285@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-11-01 15:04:21 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
101   วนิดา    จันทร์แจ้ง 583011400236@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-11-01 14:59:40 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
102   ภานุวัฒน์    ยอดประทุม Phanuwat_@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-11-01 02:14:32 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
103   นางสาวอังศุธร    ศรชัย 56309021024243@npu.ac.th วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2016-10-28 15:41:19 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
104   ขวัญฤทัย    เลขะพันธุ์ 546080120324@npu.ac.th วิทยาลัยการบินฯ 2016-10-23 15:05:16 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
105   นางสาวนาถนรินทร์    โสภา 553011101274@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-10-23 14:15:17 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
106   ชุติมา    จูมวงค์ 97449744@npu.ac.th สำนักงานอธิการบดี 2016-10-21 15:48:56 เจ้าหน้าที่/อาจารย์ กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
107   ภาณุวัฒน์    ลาริมาตย์ 581050110369@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-10-20 10:34:25 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
108   ดำรงธรรม    มณีโชติ 593030510127@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-10-11 14:48:17 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
109   ดำรงธรรม    มณีโชติ 592030510127@npu.ac.th@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-10-11 14:43:30 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
110   ปราชญ์ญา    ตั้งอุปละ 573070110016@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-10-10 14:32:23 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
111   นายเกียรติชัย    แสนไชย 593150210981@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-10-05 19:36:06 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
112   นายวรรณนพ    ศิริสวัสดิ์ 0801@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-10-05 12:09:56 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
113   รัชฎา    โสภากัน 553011100664@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-10-03 06:48:12 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
114   นายทิวากรณ์    สิมาหลวง 593050110067@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-10-01 17:10:42 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
115   ธิดารัตน์    โฮมวงค์ 573070110065@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-09-25 21:32:33 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
116   ณัฐสุดา    นันทะสมบัติ 563011210785@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-09-23 12:32:07 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
117   วราพร    เขียนเสือ 563070110066@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-09-21 11:55:34 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
118   อมรเทพ    ศรียศราช 593050110216@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-09-20 15:36:32 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
119   กฤติกร    เพ็ชรัตน์ 1480900031942@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-09-09 11:15:18 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
120   ศศิวิมล    สมศักดิ์ 563011010227@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-09-01 21:05:36 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
121   อรยา    พวงมาลัย 582031210260@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-09-01 09:52:38 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
122   โยธิกา    กุลวงษ์ 1480600091389@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-08-31 06:36:03 เจ้าหน้าที่/อาจารย์ กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
123   นางสาว ดวงพร    สิทธิวงษ์ 591130840109@npu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 2016-08-22 13:23:00 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
124   Janyasorn    Siriroj 0956689049@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-21 10:47:10 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
125   น.ส.ฤทัยรัตน์    ไทยสงครม 584070120244@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-21 09:18:35 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
126   น.ส.จิตตราภรณ์    วงศ์งาม 0593090210240@npu.ac.th วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2016-08-19 13:24:02 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
127   จิรานุช    อุบัวบล 563011010334@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-18 20:30:33 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
128   นฤมล    จันทร 573070110347@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-18 19:18:02 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
129   วรวัฒน์    นวลศรี 573010211213@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-18 14:06:24 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
130   เจริญชัย    บุตรครุฑ 573070110313@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-18 13:32:27 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
131   ปติญญา    ปอนศรี 09122538@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-18 12:58:37 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
132   วาสนา    ศรีสมัย 563011010243@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-18 11:50:36 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
133   ปราริชาติ    นนทะวงษา 594070110095@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-18 11:11:04 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
134   สุพรรณ    บุญทวี suphan@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-18 09:48:57 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
135   ทศพร    เข็มปัญญา cabmoo@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-18 09:45:08 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
136   อนวัชอ    อนันต์เอื้อ twosfzxzx@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-08-18 09:19:25 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
137   อนุธิดา    โพนไชยา 573010210272@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-18 01:07:26 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
138   ดาวสกุล    คนยัง k.daosakul@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-08-17 16:48:13 เจ้าหน้าที่/อาจารย์ กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
139   นายปาริวัฒน์    ชูรัตน์ 593150510117@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-17 13:29:25 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
140   ศรันย์    วังมั่น 592030420125@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-08-17 09:00:22 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
141   กิตติพัฒน์    สายคำ 592030420018@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-08-17 08:55:09 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
142   รุ่งนภา    ชัยบด 593150610347@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-16 23:06:47 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
143   น.ส.สุพรรณ    บุญทวี 573010210702@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-16 20:46:32 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
144   กาญจนา    ภาชนะวรรร 593040710083@npu.ac.th คณะเกษตรและเทคโนโลยี 2016-08-16 16:18:59 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
145   ปัญจวุธ    เสียงเลิศ 593010220428@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-16 14:10:38 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
146   อยุเดช    พันธุ์แพง 593010210486@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-16 14:04:22 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
147   นนทิยา    พลพิมพ์ 593010220147@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-16 14:01:42 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
148   นันทวัช    ไชยสุระ 593010230494@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-16 14:01:21 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
149   ฐิติกร    อภัยโส 593010210098@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-16 13:58:42 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
150   มินตรา    พงษ์วัน 593010210213@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-16 13:56:24 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
151   อริศา    บุรีขันธ์ 593010220139@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-16 13:48:19 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
152   จิริสุดา    กิติผง 59301210023@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-16 13:44:25 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
153   นางสาว จิตตราภรณ์    วงศ์งาม 593090210240@npu.ac.th วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2016-08-16 12:23:41 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
154   นางสาวดารุณี    จันทนะ 582030510346@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-08-16 12:19:32 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
155   รัตนา    พ่อสียา 57301021@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-16 12:17:05 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
156   นายทศพร    เข็มปัญญา 573010210116@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-16 12:13:36 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
157   นายปิยะณัฐ    ท่าดี 583030610070@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-08-16 09:42:33 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
158   นางสาวอริศรา    แสนลัง 593010220071@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-15 19:51:06 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
159   วิยดา    ปาปะกัง 08282540@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-15 19:36:30 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
160   กิตติธัช    บุญก้อน 583070110395@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-15 14:01:54 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
161   สุวนันท์    นิวงษา 563011210041@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-15 13:46:01 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
162   อารดา    ผงสีนวล Pop_eye143@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-14 13:22:43 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
163   อรรถพล    ตะวังทัน 59407012032@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-14 11:46:26 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
164   สุภิตรา    ประพัสรางค์ 594070120334@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-14 11:43:47 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
165   อมรรัตน์    นอนิล 594070120136@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-14 11:39:52 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
166   เดือนวิสา    คลี่ขจาย 594070120235@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-14 11:37:52 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
167   nannapa    chumpla 594070120367@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-14 09:28:35 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
168   กฤษณะ    เกษสิมมา 594070120128@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-14 09:24:50 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
169   ภัคจิรา    โพธิบุตร 593090110127@npu.ac.th วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2016-08-14 00:26:53 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
170   นาสาวสุทธิดา    เชียรรัมย์ 593150310104@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-12 15:31:21 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
171   เบญญา    หูมแพง 593070210533@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-11 11:10:53 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
172   ชิษณุพงศ์    บุญไทย 583011200222@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-11 10:06:37 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
173   นายสุรชัย    ธรรมยาฤทธิ์ surachai@npu.ac.th@npu.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 2016-08-10 16:07:48 เจ้าหน้าที่/อาจารย์ กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
174   วินิดา    วาที 584070110195@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-09 21:13:52 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
175   อินทุอร    ภาวรรณ์ 584070110187@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-09 21:10:45 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
176   ปนัดดา    แสงกาศ 583011200586@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-09 12:29:08 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
177   สุดชาดา    คะลุวรรณ 583011200214@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-09 10:07:47 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
178   ภัชราพร    พงษ์จิตรภักดิ์ 583011200115@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-09 09:55:57 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
179   สุดารัตน์    แก้วฝ่าย 583011200172@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-09 09:52:47 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
180   จารุวรรณ    วรคันทักษ์ 583070210641@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-09 09:50:02 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
181   ธิดาพร    โพนชา 583011200248@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-09 09:49:37 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
182   นางสาวจีระวะดี    อินทิสิทธิ์ 583070210658@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-08-09 08:51:42 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
183   นายจิรายุ    มอญปาก 594030810057@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-08-08 11:18:05 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
184   นางสาวกาญจนา    สุขรี่ 553011000146@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-04 14:23:21 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
185   จุฑาทิพย์    งามจันทึก 583011000457@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-03 19:03:42 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
186   ฐิติมา    วังทะพันธ์ 573011010960@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-03 15:49:30 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
187   Khattiyaphon    Saenkham 563020100084@npu.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2016-08-03 11:40:05 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
188   นิตยา    ดวงประเสริฐ N1450800115656a@npu.ac.th คณะเกษตรและเทคโนโลยี 2016-08-02 14:21:33 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
189   นุชนารถ    แวงภูธร 593010210114@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:59:25 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
190   กุลวดี    จันปุ่ม 593010220477@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:52:18 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
191   อริศรา    ไชยศล 593010210163@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:50:14 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
192   กิตติทัต    อัมวัน 593010210379@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:50:05 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
193   เนติพงษ์    อินเพ็ง 593010220105@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:45:20 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
194   วิไลวรรณ    อุดานนท์ 593010220220@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:45:09 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
195   วุฒิชัย    ลือพอก 593010210338@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:42:16 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
196   พัชรียา    บรรหาร 593010210395@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:42:02 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
197   สุทธวีร์    ปึเปี้ย 593010220188@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:40:35 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
198   วราพร    คันทีท้าว 593010210015@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:40:04 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
199   อัครเดช    พระเดชกิ่ง 593010210429@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:37:48 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
200   จักรกฤษณ์    ผาอุบ 593010220162@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-08-02 13:33:21 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
201   สกุลรัตน์    ลุนวงค์ 593090110143@npu.ac.th วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2016-08-02 11:43:23 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
202   ปริญญาพร    แก้วฝ่าย 593090110010@npu.ac.th วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2016-08-02 11:42:17 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
203   นรัญชรินทร์    เพ็งคำ 583011000804@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-02 06:27:13 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
204   ปิติยา    พันธนู 593150410565@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-01 12:29:45 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
205   นางสาว สุพัฒนา    ลุนอุบล supattana.fug@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-01 10:36:21 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
206   จักรี    นันจินดา jakkree.nunjinda@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-01 10:24:28 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
207   พิมสิริ    นันจินดา 593150410144@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-01 08:45:07 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
208   ชัพวิชญ์    ธยาธรรม 593150410235@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-01 08:43:53 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
209   ธงชัย    โคกสีอำนวย 583011000580@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-08-01 07:44:18 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
210   เขมทัตต์    เสนาชัย 583011300584@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-31 22:57:15 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
211   ปวิตร    ศรีโคตร 583011300576@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-29 22:09:22 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
212   กติกา    นิสาวัน 583011300139@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-29 16:11:01 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
213   สุภารัตน์    กาบุตร 563011010508@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-25 10:06:43 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
214   ไพรินทร์    สายสิทธิ์ 563011310668@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-23 11:26:16 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
215   วิภาวดี    สุพร 563011010540@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-22 13:45:26 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
216   เปรมประชา    ไชยสี 563011510184@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-14 16:34:02 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
217   อลิษา    ไชยธรรม 563011510424@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-14 16:28:35 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
218   ธนพร    สิงห์พันธ์ 563011510168@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-14 16:23:41 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
219   วรายุทธ    สาริบุตร 563011510275@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-13 21:14:53 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
220   นายภูมินทร์    อัยจักษ์ 563011510069@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-13 21:11:07 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
221   วิลัยรัตน์    เดชขันธ์ 563011510291@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-13 14:49:54 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
222   พรสุดา    สารโพคา 563011510465@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-13 14:28:52 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
223   ฐิติรัตน์    ดวงมาลัย 581050810141@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-13 07:30:13 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
224   นุชจรินทร์    ปริโต 580150810216@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-13 07:25:18 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
225   สกุลรัตน์    แพงไทย 581050810406@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-12 20:28:28 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
226   ภักดิ์พงษ์    จิตธรรม 563011510960@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-12 17:47:08 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
227   เกตสุดา    สนใหม่ 0042@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-12 16:56:42 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
228   นายสิทธิโชค    ปุณริบูรณ์ 563011510119@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-12 16:36:33 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
229   Surachat    Seeha 563011310536@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-12 16:25:57 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
230   พรรษภรณ์    ไกรยราช 553011510714@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-12 15:32:02 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
231   นัฐพงษ์    มาตุสิงห์ 582050910394@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-12 14:39:42 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
232   อัญชลียา    เสนาพันธ์ 582050910592@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-12 14:19:47 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
233   กันยารัตน์    อินชนะ 582050910204@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-12 14:18:33 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
234   ณิชานันท์    ทันอินอาจ 581050810158@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-12 11:35:25 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
235   ธีรพัฒน์    ศรีธรรมมา 581050810208@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-12 10:41:12 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
236   ศยามล    ชนะลำทอง 581050810380@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-12 10:36:29 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
237   นาย อดิศักดิ์    ประพอง 593040500047@npu.ac.th คณะเกษตรและเทคโนโลยี 2016-07-11 10:01:39 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
238   นิติวัฒน์    คำมุงคุณ 582040400019@npu.ac.th คณะเกษตรและเทคโนโลยี 2016-07-11 09:49:41 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
239   ปรีชา    ศรีผา 592050420369@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-06 12:50:14 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
240   ปรีชา    ศรีผา toykoy89@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-07-06 10:05:10 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
241   ณิชนันทน์    ปู่แก้ว Nitchanun pukaew@npu.ac.th คณะเกษตรและเทคโนโลยี 2016-07-05 11:47:38 เจ้าหน้าที่/อาจารย์ กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
242   รัตมณี    ศิริกาล 1234567890@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-07-01 11:49:06 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
243   นวลนภา    ชัยทะ 591060840079@npu.ac.th วิทยาลัยนาหว้า 2016-06-24 08:53:55 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
244   นายศราวุธ    จันไตรรัตน์ Sarawut Juntrairat@npu.ac.th วิทยาลัยนาหว้า 2016-06-03 20:37:37 เจ้าหน้าที่/อาจารย์ กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
245   นายวีระพล    สอนแพง 0933767253@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2016-03-15 11:43:14 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
246   นางสาวละอองดาว    ทัศจันดา down.tusjanda5430@npu.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2016-03-11 10:11:24 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
247   นางสาวยลดา    หินลาด 583020111204@npu.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2016-03-11 10:00:28 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
248   นางสาวอินทุอร    สุพร 563040500016@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-03-09 11:51:28 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
249   เทวฤทธิ์    ขนุน 563040720051@npu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ 2016-03-09 11:51:20 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
250   วิษณุ    ผิวทอง 583040720158@npu.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2016-03-09 11:48:17 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
251   sdfsdf    dsfs 566011111111@npu.ac.th คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2016-03-08 16:08:51 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
252   เพ็ญนภา    พลวงศ์ษา 553011200464@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-02-08 17:53:55 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
253   นายวีระพัมน์    มีมา 1538@npu.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2016-01-22 10:15:39 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
254   นางสาว อรญา    ฮ่วมแบะ 583090110144@npu.ac.th วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2016-01-20 21:12:39 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
255   เอมอร    นามวงษา 553011201397@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-19 14:44:06 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
256   อชิตพล    ศรีเหล่า 573011310204@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-19 13:57:01 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
257   นายอานุภาพ    เคหาบาล 583011100034@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-01-19 11:32:07 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
258   นางสาวธิดารัตน์    วงศ์คำสาย 1272@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-18 22:34:03 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
259   khojohn    pumphaiboon 57301131071@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-18 22:11:29 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
260   วิศรุต    ฉวนพิมาย 583010200850@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-01-18 13:40:02 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
261   ธัชพล    ธัญยผล 583010200504@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-01-18 13:37:14 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
262   นฤภร    พรหมมา 583010200462@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-01-18 13:25:53 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
263   สุมาลี    ชนะพจน์ 583011200792@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-18 13:24:11 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
264   นางสาวศิรินยา    บุพศิริ 583011200917@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-18 13:22:11 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
265   ขจรศักดิ์    สีสา 583010200835@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-01-18 13:21:52 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
266   นางสาว วิสุดา    ไชยสุระ 583010200868@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-01-18 13:20:24 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
267   ธนาภา    แจ่มจันทร์ 583010200405@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-01-18 13:17:04 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
268   นาย ขจรศักดิ์    สีสา 8530100835@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-01-18 13:11:17 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
269   เอมอร    นามวงษา 0707@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 21:41:01 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
270   จิราพร    โยธาพล 553011200787@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 18:29:20 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
271   นายชินวุธ    พิมพ์สุวรรณ 583010200298@npu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2016-01-17 13:27:51 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
272   นางสาวเนตรธิดา    ผาริการ 0340@npu.ac.th วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2016-01-17 13:14:59 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
273   สปรียา    สุวรรณมาโจ 573011510829@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 10:19:46 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
274   จุฬาลักษณ์    บุญภาย 553011200472@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 10:03:48 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
275   นายวสัน    พิกุลศรี 573011510514@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:56:16 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
276   ศิรัญญา    ชนะมนตรี 553011200274@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:54:33 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
277   พิลัยวรรณ    ราชสินธ์ 553011201371@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:53:19 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
278   นางสาวณดา    คำถา 566010110765@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:49:56 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
279   ดารุณี    ภาคภูมิ 553011200142@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:47:15 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
280   พิรญาณ์    ทาระขขัด 543011202479@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:46:23 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
281   ภัทราภรณ์    ภาวะดี 553011200365@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:45:56 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
282   ขวัญสุดา    วงศ์ศรีธาตุ 573011510563@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:45:11 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
283   Prapaiporn    Boonmee 553011200324@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:44:16 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
284   ธัญญารัตน์    แก้วอุดม 553011200357@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:43:54 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
285   ความหวัง    ไชยผง 543011200754@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:39:56 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
286   สุภาพร    อันชื่น 553011201348@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:31:00 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
287   กชิภา    พรมนาม 553011201389@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:27:21 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
288   นางสาวเจียระไน    ธรรมพิชิตศึก 553011200068@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:21:05 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th
289   นางสาวอธิตยา    ภูวราช 553011201413@npu.ac.th คณะครุศาสตร์ 2016-01-17 09:18:48 นักศึกษา กรุณาติดต่อ email: surak@npu.ac.th