ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Details

แบบฟอร์มการคำร้อง ขอใบรับรอง ใบสำคัญทางการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

แบบฟอร์มคำร้องงานทะเบียนและประมวลผล

 

คำสั่งและประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและงานทะเบียน

Details
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการเสนอปิดหลักสูตร
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนน
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการทำบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาตร์ พ.ศ.2554
 8. ประกาศค่าธรรมเนียมอื่นๆของ นักศึกษาปริญญาตรี (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) พ.ศ.2554
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปวช และปวส
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาทุจริตการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2556
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งผลการเรียน (17 มกราคม 2557)
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสประจำวิชา พ.ศ.2556
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการผลิตบัณฑิต ระบบพิเศษ

ระเบียบและข้อบังคับ

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2551
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2551
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ.2551
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2551
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2551
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2549
 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยเครื่องแต่งกาย นักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี พ.ศ. 2552

กฏระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. รวม กฏกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับ 
  หลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มกราคม 2552 - มีนาคม 2554

 

 

   
© Division of Academic Affairs and Registration, Nakhon Phanom University