ทำเนียบผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ด้าน/สาขา ที่ไ้ดรับ
ประจำปีการศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ภิญโญ  สุวรรณคีรี  – 2554
2 นายนิวัฒน์  โรจนาพงษ์  – 2554
3 นายทศพล  ตัณติวงษ์ ด้้านธุรกิจการเกษตร 2555
4 นายสมคิด  สุริยเลิศ ด้านการแพทย์ 2555
5 นาวาอากาศตรี บัญชา  ชุนสิทธิ์ ด้านบริหารการบิน 2555
6 นายธงชัย  สวัสดิสาร ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2556
7 นายมงคล  ตันสุวรรณ ด้านบริหารสุรกิจ 2556
8 พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ  อานนโท            ด้านการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและ             มหาวิทยาลัยฯ 2557
9 นายทรงศักดิ์  ฟูตระกูล สาขาเกษตรศาสตร์ 2557
10 พระเทพวรมุนี สาขาศาสนา 2558
11 พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต สาขารัฐศาสตร์ 2558
12 นายชาญยุทธ  อุปพงษ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 2558
13 พระครูพนมปรีชากร ด้านการศึกษา 2559
14 นายนุช  แมมดมิ่งเหง้า ด้านการทำแคน 2559
15 นายปราโมท  แสงสว่าง ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2559
16 นายเกรียงไกร ศรีพงษ์ ด้านภาษาเวียดนาม 2559
17 นายสมเกียรติ  ศิริตัน สาขาพัฒนาสังคม 2560
18 นายภัคพล  ชวีวัฒน์ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 2560
19 นายบัน  พาพรม สาขาภูมปัญญาท้องถิ่น (ด้านการทำครก) 2560
20 นางสะอาด  วะสาร สาขาภูมปัญญาท้องถิ่น (ด้านการทอผ้าไหม) 2560
21 พระราชสิริวัฒน์ สาขาปรัชญา 2560