ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 

b10

นายสุเมธ  แย้มนุ่น


ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยนครพนม
1 พฤษภาคม 2563

suntorn

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ
6 เมษายน 2562 – 30 เมษายน 2563
pavich

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์
30 เมษายน 2553 – 11 พฤศจิกายน 2557
12 พฤศจิกายน 2557 – 5 เมษายน 2562
san cha krasae
 พลตำรวจเอก สนอง  วัฒนวรางกูร
30 ก.ย. 51 – 29 เม.ย. 53
 พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ
15 มี.ค. 49 – 29 ก.ย. 51
 นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์
พ.ศ. 2548