คณะกรรมการ

krasae

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม


กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

bwornsilpศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
kulthida

ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข
aphirat

ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร
thedchay

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบำรุง
prawit

รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์
athikom

รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม  ฤกษบุตร
promsawat

ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา
udom

นายอุดม  คำจันทร์
sommhaiนายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์
somkiatนายสมเกียรติ  ศิริตัน
tiamsakนายเทียมศักดิ์  เวียงศรีประเสริฐ
Satapolดร.ศตพล  ใจสบาย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่ง

 • ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประเภทผู้บริหาร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  โพธิ์ศรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 • ดร.เอนก  นรสาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์  ฮงมา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ  ดำรงภคภากร
 • อาจารย์สมยศ  สีแสนซุย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • นางสาวศุภพานี  โพธิ์สุ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 • นายสรรชัย  ธ.น.ตื้อ  นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม

ฝ่ายเลขานุการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี  อุดร เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
 • นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
 • นางสาวรุจิรดา  สุขสันต์หรรษา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
 • นายถาวร  เส้งเอียด ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม

Permanent link to this article: http://www.npu.ac.th/council2013/?page_id=5313