คำสั่งคณะบุคคลฯ 2563

 

ลำดับที่
ชื่อคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง
ดาวน์โหลด
1 (ลับ) 001/2563 Download
2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 002/2563 Download
3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยนครพนม 003/2563 Download
4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 004/2563 Download
5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาวิชาการ 005/2563 Download
6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน 006/2563 Download
7 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  007/2563 Download
8 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 008/2563 Download
9 (ลับ) 009/2563 Download
10 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 010/2563 Download
11 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง) 011/2563 Download
12 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งททางวิชาการ 012/2563 Download
13 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง) 013/2563 Download
14 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 014/2563 Download
15 (ลับ) 015/2563 Download
16 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานชาติ 016/2563 Download
17 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 017/2563 Download
18 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 018/2563 Download
19 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 019/2563 Download
20 แต่งตั้งรองประธาน และเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 020/2563 Download
21 แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง) 021/2563 Download
22 แต่งตั้งกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 022/2563 Download
23 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 023/2563 Download
24 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 024/2563 Download
25 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม 025/2563 Download
26 (ลับ) 026/2563 Download
27 แต่งตั้งกรรมการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 027/2563 Download
28 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (ยกเลิก) 028/2563 Download
29 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 029/2563 Download
30 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 030/2563 Download
31 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 031/2563 Download
32 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 032/2563 Download
33 แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 033/2563 Download
34 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 034/2563 Download
35 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 035/2563 Download
36 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 036/2563 Download
37 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพพนม ประเภทผู้บริหาร 037/2563 Download