คณะกรรมการ

นายสุเมธ  แย้มนุ่น   ประธาน
รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์  วรรณรัตน์  กรรมการ
รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก  กรรมการ
รองศาสตราจารย์ กำจร  ตติยกวี  กรรมการ
รองศาสตราจารย์ กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  กรรมการ
นางอรสา ภาววิมล  กรรมการ