ข่าวสภามหาวิทยาลัยฯ

 1. มหาวิทยาลัยนครพนมรับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564

 2. ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
 3. รับสมัครและเสนอชื่อฯ ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ 13 สิงหาคม- 30 สิงหาคม 2562
 4. รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 5. รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อน้ำเสนอวิสัยทัศน์ ฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ (เพิ่มเติม)
 6. รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ ฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ
 7. ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่ 20 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 8. มหาวิทยาลัยนครพนมประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม” 20 พ.ค. 62 – 18 มิ.ย. 62
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ ฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ
 10. รับสมัครคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 13 พ.ค. 62 – 27 พ.ค. 62
 11. รับสมัครคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 22 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562
 12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองและตรวจคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหา และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 14. รับสมัครผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ18 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2562
 15. รับสมัครคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 21 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2562
 16. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
 17. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันภาษา 14 ส.ค. 61 – 15 ก.ย. 61
 18. สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์(ประมวลภาพ)
 19. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 15 พ.ค. 61 – 12 มิ.ย. 61
 20. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันภาษา 14 ม.ค. 61 – 15 ก.พ. 61
 21. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า 28 พ.ย. 60 – 27 ธ.ค. 60 
 22. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 21 ส.ค. 60 – 11 ก.ย. 60
 23. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 13 ธ.ค.60 – 29 ธ.ค.60
 24. ประกาศรับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 25. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 
 26. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ จำนวย 3 หน่วยงาน (ว.ธาตุพนม, ว.นาหว้า, ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม)
 27. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสานสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 28. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 29. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 30. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 31. ประกาศ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยลัยนครพนม
 32. ประชุมสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
 33. ประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560
 34. ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่7/2560

 1  2 >>>