ข่าวสภามหาวิทยาลัยฯ

 1. ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
 2. รับสมัครและเสนอชื่อฯ ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ 13 สิงหาคม- 30 สิงหาคม 2562
 3. รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 4. รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อน้ำเสนอวิสัยทัศน์ ฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ (เพิ่มเติม)
 5. รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ ฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ
 6. ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่ 20 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 7. มหาวิทยาลัยนครพนมประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม” 20 พ.ค. 62 – 18 มิ.ย. 62
 8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ ฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ
 9. รับสมัครคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 13 พ.ค. 62 – 27 พ.ค. 62
 10. รับสมัครคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 22 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562
 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองและตรวจคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหา และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 13. รับสมัครผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ18 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2562
 14. รับสมัครคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 21 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2562
 15. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
 16. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันภาษา 14 ส.ค. 61 – 15 ก.ย. 61
 17. สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์(ประมวลภาพ)
 18. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 15 พ.ค. 61 – 12 มิ.ย. 61
 19. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันภาษา 14 ม.ค. 61 – 15 ก.พ. 61
 20. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า 28 พ.ย. 60 – 27 ธ.ค. 60 
 21. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 21 ส.ค. 60 – 11 ก.ย. 60
 22. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 13 ธ.ค.60 – 29 ธ.ค.60
 23. ประกาศรับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 24. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 
 25. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ จำนวย 3 หน่วยงาน (ว.ธาตุพนม, ว.นาหว้า, ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม)
 26. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสานสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 27. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 28. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 29. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 30. ประกาศ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยลัยนครพนม
 31. ประชุมสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
 32. ประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560
 33. ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่7/2560

 1  2 >>>