มหาวิทยาลัยนครพนมประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม” 13 สิงหาคม ถึง 30 สิงหาคม 2562

Tsic 13-30 singha
มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562  – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 4 โทร. 042-532477-8 ต่อ 217 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม www.npu.ac.th และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) กรณีสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562  – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ภายในเวลา 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยให้ถือตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

(2) กรณีสมัครทางทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปที่ email: chanunkant@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562  – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้ถือเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การสมัครจะต้องแนบประวัติ ผลงาน พร้อมทั้งคำรับรองจากผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด

**เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้**
  1.  ใบสมัคร ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
  2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
  3.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4.  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  5.  รูปเล่มประวัติส่วนตัว ผลงาน แนวทางและแผนการบริหารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จำนวน 8 ชุด
**ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารการสมัครได้ที่นี่**