สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนคพนม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพิจารณากลั่นกรองและรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา จำนวน 2 ราย ได้แก่ ดร.เชิดชัย  โพธิ์ศรี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสรรหาจะต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมกาสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและสมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป

sci