รายงานการประชุม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2561

1/2563 1/2562 1/2561
2/2563 2/2562 2/2561
3/2563 3/2562 3/2561
4/2562 4/2561
5/2562 5/2561
6/2562 6/2561
7/2562 7/2561
8/2562 8/2561
9/2562 9/2561
10/2562 10/2561
1/2562 (วิสามัญ) 11/2561
11/2562 12/2561
2/2562 (วิสามัญ) 13/2561
12/2562 14/2561
13/2562
 รายงานการประชุมย้อนหลัง

*กรณีที่ต้องการสำเนารายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัยนครพนมที่ทางสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับสมบูรน์ กรุณาติดต่อ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม หรือโทร 042 532477 ต่อ 217