รายงานการประชุม

พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2561

คณะบุคคลฯ 1/2564 1/2563 1/2562 1/2561
2/2563 2/2562 2/2561
3/2563 3/2562 3/2561
4/2563 4/2562 4/2561
5/2563 5/2562 5/2561
คณะบุคคลฯ 1/2563 6/2562 6/2561
คณะบุคคลฯ 2/2563 7/2562 7/2561
คณะบุคคลฯ 3/2563 8/2562 8/2561
คณะบุคคลฯ 4/2563 9/2562 9/2561
คณะบุคคลฯ 5/2563 10/2562 10/2561
คณะบุคคลฯ 6/2563 1/2562 (วิสามัญ) 11/2561
คณะบุคคลฯ 7/2563 11/2562 12/2561
คณะบุคคลฯ 8/2563 2/2562 (วิสามัญ) 13/2561
คณะบุคคลฯ 9/2563 12/2562 14/2561
13/2562
 รายงานการประชุมย้อนหลัง

*กรณีที่ต้องการสำเนารายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัยนครพนมฉบับสมบูรน์ กรุณาติดต่อ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม หรือโทร 042 532477 ต่อ 217