ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
เอกสารอ้างอิง
1 (พิเศษ) ดร.ภาวิช  ทองโรจน์
(เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
รักษาราชการในตำแหน่ง อธิการบดี 2 ก.ย. 48 – 30 มิ.ย. 50

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548(มาตรา 59)

2 รศ.ดร.สุวิทย์  เลาหศิริวงศ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 1 ก.ค. 50 – 26 ส.ค. 50 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 236/2550

อธิการบดี

อธิการบดี

27 ส.ค. 50 – 17 พ.ย. 54 ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 ต.ค.50
18 พ.ย. 54 – 21 ส.ค. 57 ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 ธ.ค.54
3 ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตรี รักษาราชการแทนอธิการบดี 22 ส.ค. 57 – 15 ธ.ค. 57 คำสั่งสภา ฯ ที่ 021/2557
4 ดร.ไพฑูรย์  พลสนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี 16 ธ.ค. 57 – 7 ม.ค 58 คำสั่งสภา ฯ ที่ 041/2557
5 รศ.ดร.สุวิทย์  เลาหศิริวงศ์ อธิการบดี 8 ม.ค. 58 คำสั่งสภา ฯ ที่ 001/2558
6 ดร.ไพฑูรย์  พลสนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี 9 ม.ค. 58 – 11 พ.ค. 58 คำสั่งสภา ฯ ที่ 004/2558
7 ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี 12 พ.ค. 58 – 30 เม.ย. 59 คำสั่งสภา ฯ ที่ 65/2558
คำสั่งสภา ฯ ที่ 69/2558

 8

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 1 พ.ค. 59 – 7 ม.ค. 60 คำสั่งสภา ฯ ที่ 015/2559
อธิการบดี 8 ม.ค. 60 – 1 พ.ค. 60 ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ม.ค. 60
9 ผศ.ดร.จินดา  งามสุทธิ รักษาราชการแทนอธิการบดี 2 พ.ค. 60 – 14 พ.ค. 60 คำสั่งสภา ฯ ที่ 056/2560
10 ผศ.ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 15 พ.ค.60 – 11 มี.ค. 61 คำสั่งสภา ฯ ที่ 080/2560
11 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี 12 มี.ค. 61- คำสั่งสภา ฯ ที่ 026/2561
12 ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 29 พ.ค. 63 – 22 พ.ย. 63 คำสั่งคณะบุคคลฯ ที่ 002/2563
13 รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี 23 พ.ย. 63 – 9 เม.ย. 64 คำสั่งคณะบุคคลฯ ที่ 029/2563
14 ผศ.ดร. ทัศนา  ประสานตรี รักษาราชการแทนอธิการบดี 10 เม.ย. 64 – ปัจจุบัน