รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยลัยนครพนม

123มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2560 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 4 เลขที่ตั้ง 103 ม.3 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร. 042-532477-8 ต่อ 217 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม www.npu.ac.th และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) กรณีสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2560 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ภายในเวลา 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยให้ถือตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

(2) กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครไปที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร เลขที่ 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 หรือส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 0-4253-2479 โดยให้ถือตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ councilnpu@npu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2560 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้ถือเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การสมัครจะต้องแนบประวัติ ผลงาน พร้อมทั้งคำรับรองจากผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด

**เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้**

  1.  ใบสมัคร ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
  2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
  3.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4.  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  5.  รูปเล่มประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ชุด

**ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารการสมัครได้ที่นี่**