ทำเนียบผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ชื่อปริญญา
ประจำปีการศึกษา
1 พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ ปริญญารัฐประศาสสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2554
2 นายทองสิง  ทำมะวง ปริญญารัฐประศาสสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2554
3 นายเจริญ  รุจิราโสภณ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์             สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2554
4 ศาสตราจารย์ บุญทัน  ดอกไธสง ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2555
5 นายพินิจ  จารุสมบัติ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2555
6 นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2555
7 พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2555
8 นายธนศักดิ์  คำด่าง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศกดิ์                   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2556
9 นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                   สาขาวิชาการจัดการ 2556
10 พระอาจารย์ประพนพัชร์  จิรธัมโม         (พิบาลพักต์นิธี) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 2557
11 นายคำมะนี  อินทิลาด ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์             สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 2557
12 นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์             สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2557
13 นายสุรินทร์  นันทวงศ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์             สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2557
14 นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
2558
15 พลเอก ประวิต  วงษ์สุวรรณ  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559
16 ดร.คิน  ฉ่วย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2560
17 คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2560
18 นายสนั่น  อังอุบลกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
2560
19 นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
20 นายไพวัลย์  หูวอง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2560