บุคลากร

  ruji
นางสาวรุจิรดา  สุขสันต์หรรษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพรนม
pramjai
นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
suvimon
นางสาวสุวิมล  แสนสุริยวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
img_avatar2นางสาวนภทรวัลย์  โชติอัศวสกุล
นิติกร
pond
นายสุชาติ  ศรีอุบล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์