บุคลากร

nidnoiนางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 


prammiiนางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
linlyนางสาวสุวิมล  แสนสุริยวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
pahboomนางสาวนิยรัตน์  ชิณสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


รูปบุคลากร1

 นายสุชาติ  ศรีอุบล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์