บุคลากร

nidnoiนางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม
prammiiนางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
linlyนางสาวสุวิมล  แสนสุริยวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี

รูปบุคลากร1

 นายสุชาติ  ศรีอุบล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์