ประชาสัมพันธ์

ข่าวการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าวการสรรหา คณบดี/ผู้อำนวยการ


ข่าวสภามหาวิทยาลัย

IMG_9282 ประชุมสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
IMG_9308 ประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560
IMG_9187 ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่7/2560
IMG_9049 การประชุมสัมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมในทศวรรษที่ 2