ประชาสัมพันธ์

ข่าวการสรรหา คณบดี/ผู้อำนวยการ


ข่าวสภามหาวิทยาลัย

IMG_8475 สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มี
hqdefault ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 12 ราย
IMG_7917 การประชุมสัมนาทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2552-พ.ศ.2563เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2559 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมสัมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2552 – พ.ศ.2565