ประชาสัมพันธ์

ข่าวการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม


ข่าวการสรรหา คณบดี/ผู้อำนวยการ

xxxx
 วิทยาลัยธาตุพนม
xxxx
 บัณฑิตวิทยาลัย
xxxx
 วิทยาลัยนาหว้า
xxxx
วทอ.ศรีสงคราม
xxxx
 สำนักวิทยบริการ
 

 


ประมวลภาพ

IMG_9527
 สรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
IMG_9489
สรรหาคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
IMG_9282
ประชุมสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
IMG_9308
ประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560