ประชาสัมพันธ์

ข่าวการสรรหา คณบดี/ผู้อำนวยการ


ข่าวสภามหาวิทยาลัย

IMG_9187 ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่7/2560
IMG_9049 การประชุมสัมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมในทศวรรษที่ 2
IMG_9129 การประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2560
IMG_8475 สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ