ประชาสัมพันธ์

ข่าวการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม


ข่าวการสรรหา คณบดี/ผู้อำนวยการ

xxxx
 สถาบันภาษา
xxxx
 วิทยาลัยนาหว้า
xxxx
 สำนักวิทยบริการ
xxxx
 วทอ.ศรีสงคราม

 


ประมวลภาพ

IMG_9527
 สรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
IMG_9489
สรรหาคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
IMG_9282
ประชุมสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
IMG_9308
ประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560