ประชาสัมพันธ์

ข่าวการสรรหา คณบดี/ผู้อำนวยการ


ข่าวสภามหาวิทยาลัย

IMG_9049 การประชุมสัมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมในทศวรรษที่ 2
IMG_8874 การประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2560
IMG_8475 สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ